Judo som specialidrott på gymnasiet
Två olika möjligheter

Det finns två olika möjligheter att studera judo som specialidrottsämne på gymnasiet; Riksidrottsgymnasium (RIG) och Lokal idrottsutbildning i judo (LIU).

Riksidrottsgymnasium i judo

RIG är den mest omfattande judoutbildningen som riktar sig till de ungdomar som har goda tävlingsresultat och siktar på att tävla i landslaget och mot internationell elitnivå i framtiden. Målet med RIG är att underlätta kombinationen utbildning och elitidrott i en stimulerande idrottsmiljö för dessa ungdomar med höga ambitioner. Utöver de ordinarie gymnasiestudierna omfattar RIG-utbildningen 700 poäng specialidrott inom kurserna idrottsspecialicering, tävlings- och träningslära samt idrottsledarskap och kan genomföras på tre eller fyra år . Det senare ger möjligheter att anpassa kurser och studier med fler resor för läger och tävlingar.

Verksamheten vid RIG utvärderas och kvalitetssäkras varje år av RF och har också ekonomiskt stöd från både RF och SJF. Det är RF som ställer upp de omfattande kraven för att få anordna en RIG-utbildning. RIG-utbildning är riksrekryterande och alla som antas till utbildningen är garanterade inackorderingsbidrag om de inte redan bor på studieorten. RIG-Judo finns på Lindeskolans Idrottscollege i Lindesberg, 4 mil norr om Örebro.

Riksidrottsgymnasiets sajt med mer info hittar du här.

Lokal idrottsutbildning i judo

LIU är lokala idrottsalternativ där du kan välja till judo som specialidrott utöver de kurser som ingår i ditt program. Du kan inte läsa mer än 200 poäng specialidrott på en LIU och den är varken utvärderad eller kvalitetssäkrad och behöver inte ha någon elitinriktning utan du kan lära dig judo för att må bra och ha kul. LIU-utbildningar är inte riksrekryterande och du kan bara söka LIU i din hemkommun.

Meny