Möjligheten att ansöka om bidrag från Projektstöd IF 65+ 2024 är öppen!

Läs informationen innan ni gör er ansökan!

Stödet syftar till att skapa förutsättningar för IF att utveckla sin idrottsverksamhet riktad till målgruppen personer 65 år och äldre (65+), med målsättningen att idrottsrörelsen ska erbjuda hållbar, utvecklande och inkluderande idrottsverksamhet i förening för målgruppen 65+.

Två huvudområden är möjliga att söka stöd inom:

 • Utveckling av föreningens befintliga verksamhet för målgruppen.
 • Uppstart av ny verksamhet i föreningen för målgruppen.

Under 2024 kan klubbar kan söka bidrag från 2 olika inriktningar; Utbildningsstöd och Utvecklingsstöd

Utbildningsstöd 65+

Syftet med utbildningsstödet är att vidareutbilda tränare till Judo4Balance-instruktörer för att kunna bedriva falltrygghetsträning för äldre, vilket i sin tur kan bidra till större, kvalitativa och välutvecklade verksamheter. 

Bidrag för del av kursavgiften kan beviljas till maximalt 5 kursdeltagare per klubb under 2024. För kvinnliga utbildningsdeltagare kan klubben även, utöver kursbidraget, ansöka om ett resebidrag på upp till 1000 kr/kvinna för faktiska resekostnader vid fysiska utbildningar. Ansökan ska skickas in innan utbildningen genomförs för att bli beviljad!

Summa som kan sökas tillbaka från aktuell utbildning:

Judo4Balance-instruktörsutbildning: 2500 kr/person

Riksfortbildning Judo4Balance: 2500 kr/person 

Utvecklingsstöd

De fasta projekt som kan sökas inom utvecklingsstödet är satsningar för att utveckla klubbarnas idrottsverksamhet riktad till målgruppen personer 65 år och äldre, som bidrar till fortsatt tillväxt av antal klubbar och medlemmar inom Svenska Judoförbundet. 

Utveckling av ny verksamhet

Bidrag för utveckling av ny falltrygghetsverksamhet för äldre, för att rekrytera äldre medlemmar 65+. Detta genom att
starta upp kurser i det åldersanpassade fallpreventiva träningsprogrammet J4B-falltrygghet för äldre.

Bidrag: 6000kr. 

Utveckling av befintlig verksamhet

Bidrag för utveckling av befintlig falltrygghetsverksamhet för att bibehålla äldre medlemmar 65+. Detta genom att starta den
nya fortsättningskursen i J4B – falltrygghet för äldre.

Bidrag: 6000 kr.

Marknadsföringsstöd

Marknadsföringsbidrag för deltagande på seniormässor och liknande prova-på events. Broschyrer och roll-up med J4B ingår (faktureras separat). Ansökan ska skickas in senast 1 månad innan genomförandet för att hinna med handläggning och leverans av material.

Bidrag: 4000 kr. Broschyrer samt roll-up falltrygghet ingår (faktureras separat). 

Detta gäller för Projektstöd IF 65+ 2024:

 • Varje klubb kan söka bidrag för maximalt två olika projekt med undantag för Utbildningsstöd. Klubben kan, utöver marknadsföringsstöd, antingen söka för befintlig eller ny verksamhet.
 • Bidrag kan bara ansökas och beviljas för verksamhet som sker under samma år. Alltså går det inte att söka bidrag från Projektstöd IF 65+ 2024 för projekt som genomfördes under 2023 eller för projekt som planeras att genomföras under 2025.
 • Bidrag får endast beviljas för framåtriktade insatser, dvs ansökan ska vara inskickad innan projektets/utbildningens startdatum. Ansökningar som inkommer efter/under genomförande avslås.
 • Godkända bidrag ska återrapporteras senast 1 månad efter projektets/utbildnigens avslutningsdatum. Föreningar som inte redovisat erhållet stöd inom 1 månad efter slutdatum får ej beviljas nya stöd under året. Har inte föreningen redovisat erhållet stöd inom två månader efter slutdatum ska erhållet stöd återbetalas.
 • Sista ansökningsdag för Projektstöd IF 2024: 25 oktober 2024.
 • Klubben ska ha kompletterat alla uppgifter och uppfyllt samtliga krav för beviljande senast 1 månad efter projektets startdatum.

Krav som måste uppfyllas för att klubben ska få sin ansökan beviljad:

 • Klubben har gjort sina stadgeenliga skyldigheter, skickat in sin årsrapport, betalat medlemsavgiften och medlemsrapporterat i IdrottOnline.
 • Klubben ska kunna bevisa att de bedriver, eller har som avsikt att bedriva idrott för 65+.
 • Klubben ska närvarorapportera träningsverksamhet av falltrygghet i IdrottOnline.
 • Klubben har återrapporterat föregående års projektstöd på ett godkänt sätt och inom föreskriven tid.
 • Klubben har skickat in de senaste årsmöteshandlingarna (årsmötesprotokoll och årsberättelsen som innehåller verksamhetsberättelse, resultatrapport, balansrapport och revisorernas berättelse) till förbundet. De som inte tidigare har skickat in detta material till SJF, kan göra det tillsammans med ansökan. Handlingarna behöver skickas in senast inom 1 månad efter aktivitetens slutdatum.

Här följer en liten lathund hur ni går tillväga för att söka Projektstöd IF:

1. Gå in på er klubbs IdrottOnline sida och logga in, om ni har behörighet att söka Projektstöd IF så ser ni bland flikarna längst upp en flik som heter Idrottsmedel.

2. Klicka in på fliken Idrottsmedel och välj -Ansökningar- i vänsterspalten.

3. Klicka på den stora blå knappen till höger -Skapa ansökan-.

4. Sen väljer ni den instans ni vill söka Projektstöd ifrån, i detta fallet Svenska Judoförbundet.

5. Välj -Alla- i nästa kategori.

6. Välj kategori på den inriktning ni vill söka (Utbildningsstöd 65+, Utvecklingsstöd 65+). Ni hittar information om inriktningarna nedan och när ni valt en och kommer till ansökningsformuläret kan ni alltid backa/avbryta om ni valt ”fel” kategori.

6. Fyll i ansökan och skicka in.

Ni kan även använda er av IdrottOnlines lathund (med bilder) för att se hur ni går tillväga.

Om ni har några frågor, kontakta gärna vår projektstödsansvarige på klara.ronnebrand@judo.se. Ni kan även ringa huvudkontoret på 018-430 05 10. Lycka till!