Anna Bernholm

Seniorlandslaget, -70 kg

Tommy Macias

Seniorlandslaget, -73 kg

Victor Busch

Seniorlandslaget, -81 kg

Robin Pacek

Seniorlandslaget, -81 kg

Marcus Nyman

Seniorlandslaget, -90 kg

Joakim Dvärby

Seniorlandslaget, -100 kg

Mia Hermansson (skadad)

Seniorlandslaget, -63 kg
Meny