Möjligheten att ansöka om bidrag från Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott 2021 är öppen!

Läs informationen innan ni gör er ansökan!

Under 2019 beslutade Riksidrottsstyrelsen (RS) om att införa nya former för ekonomiskt stöd till idrotten. Därmed har det tidigare stödet  ”Idrottslyftet” skrotats och har nu blivit ersatt av ”Projektstöd IF Barn och ungdomsidrott”.

Syftet med Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar (IF) att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

Målsättningen inom de sökbara områdena är att:

 • Stärka idrotten i idrottssvaga områden (söks via RF-SISU Distrikten)
 • Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten (söks via SJF)
 • Utbilda barn- och ungdomsledare inom idrottsföreningarna (söks via SJF)

Projektstöd IF har omformulerats under 2021 för att anpassas till SJF:s nya vision 2030. Klubbar kan söka bidrag från tre olika inriktningar; Utbildningsstöd, Tillväxtstöd och Kvalitetsstöd, med totalt 9 fasta projekt. Några projekt är helt nya men även några gamla bekanta projekt finns kvar.

UTBILDNINGSSTÖD

Syftet med utbildningsstödet är att utveckla tränare, ledare och aktiva för att skapa ett livslångt intresse för ledarskap bland SJF:s medlemmar, som kan bidra till större, kvalitativa och välutvecklade verksamheter. Med utbildning kan både tillväxten mot 70 000 medlemmar samt jämställdheten med 50/50 fördelning i organisationen främjas, i enlighet med vision 2030.

Bidrag för del av kursavgiften kan beviljas till maximalt 5 kursdeltagare per klubb vid fysiska utbildningar under 2021. Vid digitala kurser är kursavgiften och bidraget lägre, därav ersätts fler antal deltagare, motsvarande beloppet för fysisk utbildning (t.ex. vid digital klubbtränarutbildning: 7 digitala deltagare*250kr bidrag=1 fysisk deltagare). För kvinnliga utbildningsdeltagare kan klubben även, utöver kursbidraget, ansöka om ett resebidrag på upp till 1000 kr för faktiska resekostnader vid fysiska utbildningar. Utbildningsstöd kan sökas, beviljas och utbetalas i förväg. Om deltagande på utbildningen uteblir blir klubben återbetalningsskyldig för de kurser som ej genomförts som planerat.

Summa som kan sökas tillbaka från aktuell utbildning:
(Notera att summorna gäller för fysiska utbildningar, se inbjudan till utbildningen vilket bidrag som gäller för digitala. Bidrag beviljas ej för Judo4Balance-instruktörsutbildning eller SISU:s utbildningar)

Assisterande klubbtränarutbildning: 1250 kr

Judo4Life – Step by step: 1500 kr

Klubbtränarutbildning: 1750 kr

Riksfortbildning: 2000 kr

TILLVÄXTSTÖD

Tillväxt är ett av de resultaten som aktiviteter inom ramen för vision 2030 förväntas leda till. Förbundet har som barriärbrytande mål att uppnå 70 000 medlemmar till år 2030. De fasta projekt som kan sökas inom tillväxtstödet är satsningar som bidrar till fortsatt tillväxt av antal klubbar och medlemmar inom Svenska Judoförbundet.

Judo i skolan

Judo i skolan är en satsning för att få fler barn och unga att vilja stanna inom judon genom att sporten även uppmärksammas i skolan. I relation till RF:s strategi 2025 handlar det om en ny syn på träning, där rörelseförståelse står i centrum, genom att lära ut fallkunnighet till barn och unga med hjälp av judoträning.
Satsningen genomförs genom att klubben samverkar med skola/fritidshem där elevgrupper/klasser kommer till klubbens lokal, eller att klubben kommer till skolan, för introduktionspass i judo under skol- eller fritidstid. Bidrag kan även sökas för aktiviteter under idrotts-/friluftsdagar i samverkan med skolan. Minst två ledare varav en licenserad instruktör ska vara på plats (ska finnas med i SJF:s register över licenserade instruktörer).

Bidrag: 1000 kr/tillfälle, maximalt 5000 kr.

Komplementsport

En satsning för att få klubbens befintliga medlemmar att vilja stanna kvar i judon samtidigt som det inspirera andra till att ha judon som sin andrasport. I relation till Riksidrottsförbundets kampanj #minandraidrott handlar det om de positiva effekterna av att utöva flera olika idrotter för att komplettera sin huvudidrott. Projektet innebär att judoklubbar, i samverkan med en annan föreningsidrott, under ett eller flera tillfällen har ett träningsutbyte och erbjuder prova-på judo.

Bidrag: 1000 kr/tillfälle, maximalt 5000 kr. Material med posters från RF ingår. 

Omstart / Nystart

Omstart-Nystart, ON-projektet, är ett projekt som syftar till att skapa en omstart efter coronapandemin och att inspirera till en nystart av judoverksamheten i landet. Projektet verkar för att stötta, uppmuntra och inspirera klubbledare i de olika zonerna genom ett seminarium. Bidrag ges för deltagaravgift samt upp till 1000 kr i resebidrag för faktiska resekostnader för en till två deltagare från klubben.

Bidrag: 2000 kr + 1000 kr resebidrag för en ledare, ytterligare 2000 kr + 1000 kr resebidrag om andra ledaren är under 25 år och av annat kön. Maximalt 6000 kr.

KVALITETSSTÖD

Bättre kvalitet inom organisationen är det andra resultatet som aktiviteterna inom vision 2030 ska bidra till. Förbundets barriärbrytande mål är att nå 50/50 fördelning av kön i alla led inom förbundet. Andra kvalitetsmål som SJF vill uppnå är mer öppenhet, minskad ojämlikhet samt hållbar utveckling. Kvalitetshöjande insatser inom Projektstöd IF handlar bland annat om projekt som kan bidra till mer jämställdhet, klubbutveckling eller andra insatser som höjer kvaliteten av den verksamhet vi bedriver för våra medlemmar.  

Värdegrundsstöd

Stödet är till för att förbättra föreningsmiljön genom att klubben genomför ett processarbete kring ett eller flera policydokument, judons värdegrund eller deltar i webbutbildning.
De fem olika processerna som kan genomföras är:

Judons värdegrund- vad den innebär och hur den kommer till uttryck i klubben.

Bältet Mod- en klubb fri från kränkningar och trakasserier.

Likabehandlingsplan för klubben.

Vaccinera klubben mot doping- antidopingplan för klubben.

Fifty / Fifty- Webbutbildning för styrelsen om jämställdhet.

Bidrag: 2000 kr per processarbete, maximalt 6000 kr per klubb. Material med roll-up med judons värdegrund ingår och faktureras separat.

Vision 2030

Syftet med stödet är att utveckla föreningsmiljön och få med klubbarna i den resan som förbundet påbörjat mot 2030 där målet är att nå 70 000 medlemmar, 50/50 fördelning av kön i varje led i rörelsen samt ta globala mästerskapsguld.
Bidrag ges till klubbar som skapar en strategisk handlingsplan för hur klubben ska arbeta kommande år för att bidra till att uppnå vision 2030.

Bidrag: 6000 kr, material med roll-up med vision 2030 ingår och faktureras separat.

Digitaliseringsstöd

Ett stöd till klubbar som initierar digitalisering av verksamheten, exempelvis träningar och möten, för att anpassa och utveckla verksamheten samt behålla klubbens medlemmar. Bidraget används för att köpa in teknik, som webbkamera och mikrofon eller användarlicenser för digitala möteslösningar. Kostnader ska kunna redovisas.

Bidrag: Maximalt 3000 kr.

Alternativa tävlingsformer

Alternativa tävlingsformer är ett projekt som ska locka fler judoka till att börja tävla och få fler unga att vilja stanna kvar inom judon för att skapa en större bredd. Bidrag ges för deltagaravgift i tävlingen samt upp till 1000 kr i resebidrag för faktiska resekostnader för en till två medföljande ledare.

Bidrag: 200 kr/person (max 10 deltagare) + 1000 kr resebidrag för medföljande ledare + ytterligare 1000 kr om andra ledaren är under 25 år och av annat kön (vid minst 5 deltagare). Maximalt 4000 kr.
Administrationsstöd

Bidrag ges för att delfinansiera avgiften för det administrativa servicepaketet ”Mer tid för Judo” som erbjuds av SJF:s huvudkontor. Servicepaketet omfattar bland annat följande administrativa rutiner: Medlemsregistrering i IdrottOnline, ansökningar om och återrapportering av IL-bidrag, insamling av stadgeenliga uppgifter till SJF. För att bidraget ska beviljas ska avtal om servicetjänster skrivas under.

Bidragets storlek beror på klubbens medlemsantal:

1–100 medlemmar: 3000 kr

101–150 medlemmar: 4000 kr

Mer än 150 medlemmar: 5000 kr


Detta gäller för ansökningar av Projektstöd IF 2021:
 • Varje klubb kan söka bidrag för maximalt två olika projekt med undantag för Utbildningsstöd, ON-projektet, Administrationsstöd samt Alternativa tävlingar.
 • Projektstödsbidrag kan bara ansökas och beviljas för verksamhet som sker under samma år. Alltså går det inte att söka bidrag från Projektstöd IF 2021 för projekt som genomfördes under 2020 eller för projekt som planeras att genomföras under 2022.
 • Bidrag kan sökas antingen före eller efter projektets tidpunkt för genomförande så länge det sker under innevarande år. Ett tips är att söka bidrag i förväg då ansökningsperioden är kortare detta år!
 • OBS! Sista ansökningsdag för Projektstöd IF 2021: 17 oktober!
 • Sista dagen att återrapportera godkända projektstödsansökningar under 2021: 30 januari 2022!
Krav som måste uppfyllas för att klubben ska få sin ansökan beviljad:
 • Klubben ha gjort sina stadgeenliga skyldigheter, skickat in sin årsrapport och betalat medlemsavgiften.
 • Klubben har ansökt om LOK-stöd, kommunalt och statligt.
 • Klubben har återrapporterat sina tidigare idrottslyftprojekt på ett godkänt sätt och inom föreskriven tid.
 • Klubben har uppdaterat sitt medlemsregister i IdrottOnline
 • Klubben har skickat in de senaste årsmöteshandlingarna (årsmötesprotokoll och årsberättelsen som innehåller verksamhetsberättelse, resultatrapport, balansrapport och revisorernas berättelse) till förbundet. De som inte tidigare har skickat in detta material till SJF, kan göra det tillsammans med ansökan.
Här följer en liten lathund hur ni går tillväga för att söka Projektstöd IF:

1. Gå in på er klubbs IdrottOnline sida och logga in, om ni har behörighet att söka Projektstöd IF så ser ni bland flikarna längst upp en flik som heter Idrottsmedel.

2. Klicka in på fliken Idrottsmedel och välj -Ansökningar- i vänsterspalten.

3. Klicka på den stora blå knappen till höger -Skapa ansökan-.

4. Sen väljer ni den instans ni vill söka Projektstöd ifrån, i detta fallet Svenska Judoförbundet.

5. Välj -Alla- i nästa kategori.

6. Välj kategori på den inriktning ni vill söka (Utbildningsstöd, Tillväxtsstöd, Kvalitetsstöd). Ni hittar information om inriktningarna nedan och när ni valt en och kommer till ansökningsformuläret kan ni alltid backa/avbryta om ni valt ”fel” kategori.

6. Fyll i ansökan och skicka in.

Ni kan även använda er av IdrottOnlines lathund (med bilder) för att se hur ni går tillväga.

Om ni har några frågor, kontakta gärna vår projektstödsansvarige på klara.ronnebrand@judo.se. Ni kan även ringa huvudkontoret på 018-430 05 10. Lycka till!

Meny