Möjligheten att ansöka om bidrag från Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott 2023 är öppen!

Läs informationen innan ni gör er ansökan!

Under 2019 beslutade Riksidrottsstyrelsen (RS) om att införa nya former för ekonomiskt stöd till idrotten. Därmed skrotades det tidigare stödet  ”Idrottslyftet” som sedan ersattes av ”Projektstöd IF Barn och ungdomsidrott”.

Syftet med Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar (IF) att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

Målsättningen inom de sökbara områdena är:

 • Inkludering av underrepresenterade grupper
 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Under 2023 kan klubbar kan söka bidrag från 3 olika inriktningar som är anpassade efter SJF:s Vision 2030; Utbildningsstöd, Tillväxtstöd och Kvalitetsstöd, med totalt 8 fasta projekt. Samt en ansökningsmöjlighet för Fria projekt.

Utbildningsstöd 

Syftet med utbildningsstödet är att utveckla tränare, ledare och aktiva för att skapa ett livslångt intresse för ledarskap bland SJF:s medlemmar, som kan bidra till större, kvalitativa och välutvecklade verksamheter. Med utbildning kan både tillväxten mot 70 000 medlemmar samt jämställdheten med 50/50 fördelning i organisationen främjas, i enlighet med vision 2030.

Bidrag för del av kursavgiften kan beviljas till maximalt 10 kursdeltagare per klubb vid fysiska utbildningar under 2023. För kvinnliga utbildningsdeltagare kan klubben även, utöver kursbidraget, ansöka om ett resebidrag på upp till 1000 kr/kvinna för faktiska resekostnader vid fysiska utbildningar. Utbildningsstöd kan sökas, beviljas och utbetalas i förväg. Om deltagande på utbildningen uteblir blir klubben återbetalningsskyldig för de kurser som ej genomförts som planerat.

Summa som kan sökas tillbaka från aktuell utbildning:
(Notera att summorna gäller för fysiska utbildningar, se inbjudan till utbildningen vilket bidrag som gäller för digitala. Bidrag beviljas ej för Judo4Balance-instruktörsutbildning eller SISU:s utbildningar)

Sjukvårdsutbildning: 1000 kr/person

Assisterande klubbtränarutbildning: 1250 kr/person

Step by Step: 1500 kr/person

Klubbtränarutbildning: 1750 kr/person

Riksfortbildning: 2000 kr/person (gäller även riksfortbildning för tävlingsledare och A-judo)

Tillväxtsstöd

Tillväxt är ett av de resultaten som aktiviteter inom ramen för vision 2030 förväntas leda till. Förbundet har som barriärbrytande mål att uppnå 70 000 medlemmar till år 2030. De fasta projekt som kan sökas inom Projektstöd IF är satsningar som bidrar till fortsatt tillväxt av antal klubbar och medlemmar inom Svenska Judoförbundet. 

Judo i skolan

Judo i skolan är en satsning för att nå ut till fler barn och unga i underrepresenterade grupper genom att sporten uppmärksammas i skolan. Satsningen genomförs genom att klubben samverkar med skola/fritidshem där elevgrupper/klasser kommer till klubbens lokal, eller att klubben kommer till skolan, för introduktionspass i judo under skol- eller fritidstid. Bidrag kan även sökas för aktiviteter under idrotts-/friluftsdagar i samverkan med skolan. Minst två ledare varav en licenserad instruktör ska vara på plats (ska finnas med i SJF:s register över licenserade instruktörer).

Bidrag: 1000 kr/tillfälle, maximalt 5000 kr.

Komplementsport

En satsning för att locka nya medlemmar till judon och samtidigt bidra till hållbar utveckling för befintliga medlemmar. I relation till Riksidrottsförbundets kampanj #minandraidrott handlar det om de positiva effekterna av att utöva flera olika idrotter för att komplettera sin huvudidrott. Projektet innebär att klubbar i samverkan med en annan föreningsidrott, under ett eller flera tillfällen har ett träningsutbyte och erbjuder prova-på judo.

Bidrag: 1000 kr/tillfälle, maximalt 5000 kr. Material med posters från RF ingår. 

Kvalitetsstöd

Bättre kvalitet inom organisationen är det andra resultatet som aktiviteterna inom vision 2030 ska bidra till. Förbundets barriärbrytande mål är att nå 50/50 fördelning av kön i alla led inom förbundet. Andra kvalitetsmål som förbundet vill uppnå är mer öppenhet, minskad ojämlikhet samt hållbar utveckling.

Kvalitetshöjande insatser inom Projektstöd IF handlar bland annat om projekt som kan bidra till mer jämställdhet, klubbutveckling eller andra insatser som höjer kvaliteten av den verksamhet vi bedriver för våra medlemmar.  

Värdegrundsstöd

Stödet är till för att skapa tryggare föreningsmiljöer genom att klubben genomför ett processarbete kring ett eller flera policydokument, judons värdegrund eller deltar i webbutbildning.
De fem olika processerna som kan genomföras är följande: 

Judons värdegrund- vad den innebär och hur den kommer till uttryck i klubben.

Bältets Mod- en klubb fri från kränkningar och trakasserier.

Likabehandlingsplan för klubben.

Vaccinera klubben mot doping antidopingplan för klubben.  

Fifty / Fifty- webbutbildning för styrelsen om jämställdhet.

Bidrag: 2000 kr per processarbete, maximalt 6000 kr per klubb. Roll-up med judons värdegrund ingår och faktureras separat. 

Vision 2030

Syftet med stödet är att utveckla föreningsmiljön och få med klubbarna i den resan som förbundet påbörjat mot 2030 där målet är att nå 70 000 medlemmar, 50/50 fördelning av kön i varje led i rörelsen samt ta globala mästerskapsguld.
Bidrag ges till klubbar som skapar en strategisk handlingsplan för hur klubben ska arbeta kommande år för att bidra till att uppnå vision 2030.

Bidrag: 6000 kr, material med roll-up med vision 2030 ingår och faktureras separat.

Digitaliseringsstöd

Ett stöd till klubbar som initierar digitalisering av verksamheten, exempelvis träningar, tävlingar och möten, för att anpassa och utveckla klubbens verksamhet samt behålla klubbens medlemmar. Bidraget används för att köpa in teknik, som webbkamera och mikrofon eller användarlicenser för digitala möteslösningar. Kostnader ska kunna redovisas.

Bidrag: Maximalt 3000 kr.

Alternativa tävlingsformer

Projektet alternativa tävlingsformer är till för att både locka fler unga till att börja tävla genom nya koncept med jämnare premisser samt få fler att vilja stanna kvar inom judon under längre tid för att bidra till en större bredd i verksamheten. Bidrag ges för deltagaravgift i någon utav de alternativa tävlingarna samt upp till 1000 kr i resebidrag för faktiska resekostnader för en till två medföljande ledare.

Bidrag: 200 kr/person (max 10 deltagare) + 1000 kr resebidrag för medföljande ledare + ytterligare 1000 kr om andra ledaren är under 25 år och av annat kön (vid minst 5 deltagare). Maximalt 4000 kr.

Administrationsstöd

Bidrag ges för att delfinansiera avgiften för det administrativa servicepaketet ”Mer tid för Judo” som erbjuds av SJF:s huvudkontor. Servicepaketet omfattar bland annat följande administrativa rutiner: Medlemsregistrering i IdrottOnline, ansökningar om och återrapportering av projektstöd, insamling av stadgeenliga uppgifter till SJF. För att bidraget ska beviljas ska avtal om servicetjänster skrivas under.

Bidragets storlek beror på klubbens medlemsantal: 

1–100 medlemmar: 3000 kr

101–150 medlemmar: 4000 kr

Mer än 150 medlemmar: 5000 kr

Fria projekt barn & ungdom

Stödet riktar sig till specifika satsningar som klubbar genomför under 2023 inom ramen för Vision 2030 och dess barriärbrytande mål (kvalitet, resultat, tillväxt). Syftet är att långsiktigt stärka barn- och ungdomsverksamheten på klubben. 

Projekt får beviljas för:
 • att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn- och ungdomar inom judon.
 • att göra rekryteringsinsatser som riktar sig till underrepresenterade grupper av barn- och ungdomar inom judon.
 • att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg och hållbar för barn och ungdomar.
 • att utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen.
 • att köpa in material eller anpassa idrottsytor efter målgrupp med syfte att förändra den idrottsliga verksamheten.
Projekt får INTE beviljas stöd till ordinarie eller löpande verksamhet:
 • Läger. Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.
 • Material. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet. 
 • Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems-, tränings- eller tävlingsavgifter.

Detta gäller för ansökningar av Projektstöd IF 2023:
 • Varje klubb kan söka bidrag för maximalt två olika projekt med undantag för Utbildningsstöd, Administrationsstöd samt Alternativa tävlingar.
 • Projektstödsbidrag kan bara ansökas och beviljas för verksamhet som sker under samma år. Alltså går det inte att söka bidrag från Projektstöd IF 2023 för projekt som genomfördes under 2022 eller för projekt som planeras att genomföras under 2024.
 • Bidrag kan sökas antingen före eller efter projektets tidpunkt för genomförande så länge det sker under innevarande år. Ett tips är att söka bidrag i förväg då ansökningsperioden är kortare än tidigare!
 • OBS! Sista ansökningsdag för Projektstöd IF 2022: 25 oktober! 
 • Klubben ska ha kompletterat alla uppgifter och uppfyllt samtliga krav för beviljande senast 30 oktober!
 • Sista dagen att återrapportera godkända projektstödsansökningar under 2023: 31 januari 2024!
Krav som måste uppfyllas senast 30 oktober 2023 för att klubben ska få sin ansökan beviljad:
 • Klubben ha gjort sina stadgeenliga skyldigheter, skickat in sin årsrapport och betalat medlemsavgiften.
 • Klubben har ansökt om LOK-stöd, kommunalt och statligt.
 • Klubben har återrapporterat föregående års projektstöd på ett godkänt sätt och inom föreskriven tid.
 • Klubben har uppdaterat sitt medlemsregister i IdrottOnline.
 • Klubben har skickat in de senaste årsmöteshandlingarna (årsmötesprotokoll och årsberättelsen som innehåller verksamhetsberättelse, resultatrapport, balansrapport och revisorernas berättelse) till förbundet. De som inte tidigare har skickat in detta material till SJF, kan göra det tillsammans med ansökan.
Här följer en liten lathund hur ni går tillväga för att söka Projektstöd IF:

1. Gå in på er klubbs IdrottOnline sida och logga in, om ni har behörighet att söka Projektstöd IF så ser ni bland flikarna längst upp en flik som heter Idrottsmedel.

2. Klicka in på fliken Idrottsmedel och välj -Ansökningar- i vänsterspalten.

3. Klicka på den stora blå knappen till höger -Skapa ansökan-.

4. Sen väljer ni den instans ni vill söka Projektstöd ifrån, i detta fallet Svenska Judoförbundet.

5. Välj -Alla- i nästa kategori.

6. Välj kategori på den inriktning ni vill söka (Utbildningsstöd, Tillväxtsstöd, Kvalitetsstöd). Ni hittar information om inriktningarna nedan och när ni valt en och kommer till ansökningsformuläret kan ni alltid backa/avbryta om ni valt ”fel” kategori.

6. Fyll i ansökan och skicka in.

Ni kan även använda er av IdrottOnlines lathund (med bilder) för att se hur ni går tillväga.

Om ni har några frågor, kontakta gärna vår projektstödsansvarige på klara.ronnebrand@judo.se. Ni kan även ringa huvudkontoret på 018-430 05 10. Lycka till!