Möjligheten att ansöka om bidrag från Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott 2024 är öppen!

Läs informationen innan ni gör er ansökan!

Under 2019 beslutade Riksidrottsstyrelsen (RS) om att införa nya former för ekonomiskt stöd till idrotten. Därmed skrotades det tidigare stödet  ”Idrottslyftet” som sedan ersattes av ”Projektstöd IF Barn och ungdomsidrott”.

Syftet med Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar (IF) att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025 och RF:s Riktlinjer för barn- & ungdomsidrott. Den övergripande målsättningen med stödet är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande. Under perioden 2024-2025 kan föreningar söka stöd med fokus på fem områden:

– Trygghet
– Delaktighet
– Glädje
– Allsidighet
– Hälsa


Under 2024 kan klubbar kan söka bidrag från 3 olika inriktningar som är anpassade efter SJF:s Vision 2030; Utbildningsstöd, Tillväxtstöd och Kvalitetsstöd, med totalt 10 fasta projekt.

Utbildningsstöd 

Syftet med utbildningsstödet är att utveckla tränare, ledare och aktiva för att skapa ett livslångt intresse för ledarskap bland SJF:s medlemmar, som kan bidra till större, kvalitativa och välutvecklade verksamheter. Med utbildning kan både tillväxten mot 70 000 medlemmar samt jämställdheten med 50/50 fördelning i organisationen främjas, i enlighet med vision 2030.

Bidrag för del av kursavgiften kan beviljas till maximalt 10 kursdeltagare per klubb under 2024. För kvinnliga utbildningsdeltagare kan klubben även, utöver kursbidraget, ansöka om ett resebidrag på upp till 1000 kr/kvinna för faktiska resekostnader vid fysiska utbildningar. Ansökan ska skickas in innan utbildningen genomförs för att bli beviljad!

Summa som kan sökas tillbaka från aktuell utbildning:
(Notera att bidrag genom Projektstöd IF ej beviljas för Judo4Balance-instruktörsutbildning eller RF/SISU:s utbildningar)

Assisterande klubbtränarutbildning: 1500 kr/person

Step by Step: 2500 kr/person

Klubbtränarutbildning: 2500 kr/person

Riksfortbildning: 2500 kr/person (gäller även riksfortbildning för tävlingsledare och A-judo)

Tillväxtsstöd

Tillväxt är ett av de resultaten som aktiviteter inom ramen för vision 2030 förväntas leda till. Förbundet har som barriärbrytande mål att uppnå 70 000 medlemmar till år 2030. De fasta projekt som kan sökas inom Projektstöd IF är satsningar som bidrar till fortsatt tillväxt av antal klubbar och medlemmar inom Svenska Judoförbundet. 

Judo i skolan

Judo i skolan är en satsning för att nå ut till fler barn och unga i underrepresenterade grupper genom att sporten uppmärksammas i skolan. Satsningen genomförs genom att klubben samverkar med skola/fritidshem där elevgrupper/klasser kommer till klubbens lokal, eller att klubben kommer till skolan, för introduktionspass i judo under skol- eller fritidstid. Bidrag kan även sökas för aktiviteter under idrotts-/friluftsdagar i samverkan med skolan. Minst två ledare varav en licenserad instruktör ska vara på plats (ska finnas med i SJF:s register över licenserade instruktörer).

Bidrag: 1000 kr/tillfälle, maximalt 5000 kr. (1 tillfälle=ca 1 h pass för en klass/grupp)

Komplementsport

En satsning för att locka nya medlemmar till judon och samtidigt bidra till hållbar utveckling för befintliga medlemmar. Det handlar om de positiva effekterna av att utöva flera olika idrotter för att komplettera sin huvudidrott. Projektet innebär att klubbar i samverkan med en annan föreningsidrott, under ett eller flera tillfällen har ett träningsutbyte och erbjuder prova-på judo.

Bidrag: 1000 kr/tillfälle, maximalt 5000 kr. (1 tillfälle=ca 1 h pass för ett lag/grupp)

Judofitness, NYHET!

En satsning på nya sätt att tävla och träna i syfte att både locka fler unga till att börja med judo genom nya koncept med jämnare premisser samt få fler att vilja stanna kvar under längre tid för att bidra till en större bredd i verksamheten. Judofitness ska bidra till bättre hälsa och allsidighet i träningen. Bidrag ges för faktiska kostnader för inköp av utrustning för uppstart/utveckling av judofitness.

Bidrag: Faktiska kostnader, maximalt 5000 kr.

Alla kan falla – musikvideotävling, NYHET!

Projektet handlar om att skapa en musikvideo som klubben kan använda i marknadsföring. En aktivitet för delaktighet för att behålla unga och för rekrytering av nya barn och ungdomar.

Bidrag: 3000 kr för de 10 första inskickade filmerna, 5000 kr extra till vinnarna.

Kvalitetsstöd

Bättre kvalitet inom organisationen är det andra resultatet som aktiviteterna inom vision 2030 ska bidra till. Förbundets barriärbrytande mål är att nå 50/50 fördelning av kön i alla led inom förbundet. Andra kvalitetsmål som förbundet vill uppnå är mer öppenhet, minskad ojämlikhet samt hållbar utveckling.

Kvalitetshöjande insatser inom Projektstöd IF handlar bland annat om projekt som kan bidra till mer jämställdhet, klubbutveckling eller andra insatser som höjer kvaliteten av den verksamhet vi bedriver för våra medlemmar.  

Värdegrundsstöd

Stödet är till för att skapa tryggare föreningsmiljöer genom att klubben genomför ett processarbete kring ett eller flera policydokument, judons värdegrund eller deltar i webbutbildning.
De åtta olika processerna som kan genomföras är följande: 

Judons värdegrund- vad den innebär och hur den kommer till uttryck i klubben.

Bältets Mod- en klubb fri från kränkningar och trakasserier.

Likabehandlingsplan för klubben.

Vaccinera klubben mot doping antidopingplan för klubben.  

Fifty / Fifty- webbutbildning för styrelsen om jämställdhet.

Hållbar idrott- webbutbildning RF/SISU. NYHET!

Normkritik och inkludering- webbutbildning RF/SISU. NYHET!

Ledare i fokus webbutbildning RF/SISU. NYHET!

Bidrag: 2000 kr per processarbete, maximalt 6000 kr per klubb. Roll-up och plansch med judons värdegrund ingår (faktureras separat). 

Vision 2030

Syftet med stödet är att utveckla föreningsmiljön och få med klubbarna i den resan som förbundet påbörjat mot 2030 där målet är att nå 70 000 medlemmar, 50/50 fördelning av kön i varje led i rörelsen samt ta globala mästerskapsguld.
Bidrag ges till klubbar som skapar en strategisk handlingsplan för hur klubben ska arbeta kommande år för att bidra till att uppnå vision 2030.

Bidrag: 6000 kr, material med roll-up med vision 2030 ingår (faktureras separat).

Ungas inflytande, NYHET!

Ungas inflytande handlar om att skapa trygghet, delaktighet och inflytande för barn och unga. Projektet går ut på att ett ungdomsråd eller motsvarande genomför ett eget årsmöte, ungdomskonferens eller planerar andra likvärdiga aktiviteter för påverkansarbete i klubben för barn och unga.
Tips: Skateboardförbundet har tagit fram ett bra material för hur ”kidsens årsmöte” kan gå till.

Bidrag: 6000 kr.

Demokratistöd, NYHET!

Målet med demokratistödet är att lyfta ungas röster för mer inflytande och delaktighet nationellt. Bidrag ges för faktiska resekostnader för 14-25 åringar som klubbar tar med för att delta på SJF:s Förbundsmöte och/eller Ledarkonferens.

Bidrag: Upp till 2000kr/person för maximalt 4 personer.

Administrationsstöd

Bidrag ges för att delfinansiera avgiften för det administrativa servicepaketet ”Mer tid för Judo” som erbjuds av SJF:s huvudkontor. Servicepaketet omfattar bland annat följande administrativa rutiner: Medlemsregistrering i IdrottOnline, ansökningar om och återrapportering av projektstöd, insamling av stadgeenliga uppgifter till SJF. För att bidraget ska beviljas ska avtal om servicetjänster skrivas under.

Bidragets storlek beror på klubbens medlemsantal:

1–100 medlemmar: 3000 kr

101–150 medlemmar: 4000 kr

Mer än 150 medlemmar: 5000 kr

Detta gäller för Projektstöd IF 2024:

  • Varje klubb kan söka bidrag för maximalt två olika projekt med undantag för Utbildningsstöd, Administrationsstöd och Demokratistöd.
  • Bidrag kan bara ansökas och beviljas för verksamhet som sker under samma år. Alltså går det inte att söka bidrag från Projektstöd IF 2024 för projekt som genomfördes under 2023 eller för projekt som planeras att genomföras under 2025.
  • Bidrag får endast beviljas för framåtriktade insatser, dvs ansökan ska vara inskickad innan projektets/utbildningens startdatum. Ansökningar som inkommer efter/under genomförande avslås.
  • Godkända bidrag ska återrapporteras senast 1 månad efter projektets/utbildnigens avslutningsdatum. Föreningar som inte redovisat erhållet stöd inom 1 månad efter slutdatum får ej beviljas nya stöd under året. Har inte föreningen redovisat erhållet stöd inom två månader efter slutdatum ska erhållet stöd återbetalas.
  • Sista ansökningsdag för Projektstöd IF 2024: 25 oktober.
  • Klubben ska ha kompletterat alla uppgifter och uppfyllt samtliga krav för beviljande senast 30 oktober.

Krav som måste uppfyllas för att klubben ska få sin ansökan beviljad:

  • Klubben har gjort sina stadgeenliga skyldigheter, skickat in sin årsrapport, betalat medlemsavgiften och medlemsrapporterat i IdrottOnline.
  • Klubben ska kunna bevisa att de bedriver, eller har som avsikt att bedriva idrott för barn och ungdomar.
  • Klubben har återrapporterat föregående års projektstöd på ett godkänt sätt och inom föreskriven tid.
  • Klubben har skickat in de senaste årsmöteshandlingarna (årsmötesprotokoll och årsberättelsen som innehåller verksamhetsberättelse, resultatrapport, balansrapport och revisorernas berättelse) till förbundet. De som inte tidigare har skickat in detta material till SJF, kan göra det tillsammans med ansökan. Handlingarna behöver skickas in senast inom 1 månad efter aktivitetens slutdatum.

Här följer en liten lathund hur ni går tillväga för att söka Projektstöd IF:

1. Gå in på er klubbs IdrottOnline sida och logga in, om ni har behörighet att söka Projektstöd IF så ser ni bland flikarna längst upp en flik som heter Idrottsmedel.

2. Klicka in på fliken Idrottsmedel och välj -Ansökningar- i vänsterspalten.

3. Klicka på den stora blå knappen till höger -Skapa ansökan-.

4. Sen väljer ni den instans ni vill söka Projektstöd ifrån, i detta fallet Svenska Judoförbundet.

5. Välj -Alla- i nästa kategori.

6. Välj kategori på den inriktning ni vill söka (Utbildningsstöd, Tillväxtsstöd, Kvalitetsstöd). Ni hittar information om inriktningarna nedan och när ni valt en och kommer till ansökningsformuläret kan ni alltid backa/avbryta om ni valt ”fel” kategori.

6. Fyll i ansökan och skicka in.

Ni kan även använda er av IdrottOnlines lathund (med bilder) för att se hur ni går tillväga.

Om ni har några frågor, kontakta gärna vår projektstödsansvarige på klara.ronnebrand@judo.se. Ni kan även ringa huvudkontoret på 018-430 05 10. Lycka till!