Vision 2030

  1. Hem
  2. Vision 2030

Svenska Judoförbundets vision för 2030

Svensk judo är en självklar del av det svenska samhället och uppmärksammas på flera områden internationellt. Inom idrotten håller svensk elitjudo världsklass och vinner regelbundet medaljer på VM, OS och Paralympics. Våra tränare har judospecifik högskoleutbildning för alla åldersgrupper och alla ambitionsnivåer.

Vår organisation och våra aktiviteter präglas av likvärdig behandling, kreativitet och professionalism. Med utgångspunkt i vår värdegrund och vår mångfald av medlemmar med olika bakgrund, intressen och förutsättningar bidrar svensk judo till hälsa, minskning av fallolyckor, banbrytande idrottsutveckling och en hållbar samhällsutveckling.

 

Om Vision 2030

För att Svensk Judo ska bli ett framgångsrikt specialidrottsförbund och en viktig samhällsaktör krävs ett strategiskt, målinriktat och långsiktigt arbete. Svenska Judoförbundet har därför under lång tid arbetat fram Vision 2030 som ska vara vägledande i det fortsatta arbetet framåt.

Vision 2030 består av fyra delar : Visiontexten, tre barriärbrytande mål, en handlingsplan och ett hållbarhetskoncept kopplat till FNs globala mål.

På den här sidan kommer du kunna stifta närmare bekantskap med Vision 2030 och del olika delarna visionen består av och vad som pågår just nu. Eftersom arbetet sker över lång tid och mycket kommer att hända längs vägen kommer sidan uppdateras efterhand som arbetet fortgår.

Visionstexten

Visionstexten (i blått ovan) är en kort text som fångar det viktigaste av hur vi tänker oss att svensk judo bäst beskrivs 2030. Den ska främst ses som en sammanfattning av de effekter som alla de aktiviteter och all den verksamhet som föreningar, distrikt och förbund kommer att bedriva eller genomföra under de kommande 10 åren.

De barriärbrytande målen

Tillsammans med visionen för Svensk Judo 2030 har tre olika barriärbrytande mål formulerats inom tre områden, kvalitet, (sportsliga) resultat och tillväxt.

 

Tre bilder. Bild 1, kvalitet: En kvinnlig och en manlig judoka står på varsin sida, i varsin vågskål på gammaldags våg på en judomatta. Bild 2: En manlig och en kvinnlig judoka håller i stor pokal. Bild 3, tillväxt: siluetter av olika människor i en stad. I mitten står en manlig och en kvinnlig judoka. I bakgrunden syns hus.

Kvalitet: Det barriärbrytande målet för kvaliteten på svensk judo är att rörelsen har en jämn balans av kvinnor och män på alla nivåer i alla organisationer. Att såväl medlemstalen som tränare, ledare och funktionärer i klubbar, distrikt och förbund speglar fördelningen av kvinnor och män i befolkningen. Kvalitetsområdet omfattar också fortsatt arbete med judons värdegrund, att föreningsmiljön i svensk judo är öppen och välkomnande och att all verksamhet präglas av likvärdig behandling och är baserad på aktuell idrottsvetenskaplig forskning.

Resultat: Inom området resultat är siktet inställt på globala mästerskapsguld, d.v.s. att Svensk Judo under den kommande 10 års-perioden ska få sina första världsmästare och/eller olympiska/paralympiska mästare. Men området med sportsliga resultatmål handlar inte bara om målen för den yttersta eliten. Det handlar också om talangutveckling, om lokala och regionala elitcentra, om att skapa världens bästa tävlingar – för de tävlande, och också om alternativa tävlingsformer och om en bredare och ännu bättre judoverksamhet för alla.

Tillväxt: Tillväxtmålet är satt till 70.000 medlemmar år 2030, vilket är en ökning med 250%! För att lyckas med den utvecklingen krävs det att vi når fram till nya målgrupper; anställda i arbetslivet som ökar sin fallkompetens och äldre som ökar sin falltrygghet genom Judo4Balance, ungdomar i tonåren som även i sitt idrottande tar ställning för en stark värdegrund och hållbar verksamhet och vuxna som vill friskträna allsidigt för god hälsa. En förutsättning för tillväxten är också en ökad tillgänglighet, med både fler judoklubbar och fler träningslokaler för judo.

Hållbarhet

Inom ramen för Vision 2030 kommer svensk judo också att mer fokuserat inrikta verksamheten mot de Globala målen för hållbar utveckling som FN fastställt under namnet Agenda 2030. Det är främst följande fyra mål som svensk judo kan ge ett positivt bidrag till: god hälsa och välbefinnande, god utbildning, jämställdhet och minskad ojämlikhet.

Fler mål

Förutom de mål i Agenda 2030 där svensk judo aktivt kan bidra till att målen uppfylls kommer vår verksamhet även att påverka flera av de andra målen. Därför behöver vi även följa hur vår verksamhet påverkar följande mål i Agenda 2030:

  • Mål nr. 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Mål nr. 12: Hållbar konsumtion och produktion
  • Mål nr. 13: Bekämpa klimatförändringar
  • Mål nr. 16 Fredliga och inkluderande samhällen.