Barnkonventionen

Från och med den 1 januari 2020 är FN:s Barnkonvention lag i Sverige. Att barnkonventionen blivit lag har även en stor betydelse för idrottsrörelsen. I enlighet med Riksidrottsförbundets stadgar, som alla medlemmar i specialidrottsförbund och föreningar är skyldiga att följa, ska all idrott för barn bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och utgå ifrån barnkonventionen. Likaväl ligger judons värdegrund väl i linje med barnkonventionens olika principer.

Barnkonventionen innehåller totalt 54 artiklar som fastslår barnens rättigheter i olika områden. Fyra av artiklarna är vägledande för hur helheten ska tolkas och kan beskrivas som barnkonventionens grundprinciper. Dessa är:
Artikel 2 – Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
Artikel 3 – Barnens bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.
Artikel 6 – Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
Artikel 12 – Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

Den nya lagen ger oss anledning att syna verksamheten, säkerställa att vi lever som vi lär och lägga fokus på de områden där vi kan bli bättre. För föreningar som följer RF:s stadgar och styrdokumenten ”Idrotten vill” och ”Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott” kommer det inte bli någon skillnad. I väntan på att något fall om barnkonventionen prövas i domstol kan ni som företräder värdegrunden och styrdokumenten känna er trygga i det arbete ni gör inom barn- och ungdomsjudon.

Material och tips för dig och din judoklubb

Lär dig mer om vad barnkonventionen handlar om och hur den passar in i en idrottsföreningar genom Barnkonventionen och föreningsidrotten – Handbok för idrottsledare. RF har även tagit fram en guide för vad den nya lagen innebär för idrottsföreningar, samt ett stödmaterial vid bedömning av barnets bästa för att säkerställa barnets rättigheter inom idrottsrörelsen.

För att hjälpa dig och din judoklubb att jobba enligt barnkonventionen har RF och BRIS tillsammans tagit fram Barnens spelregler. Idrott ska vara roligt – fri från mobbning, trakasserier och övergrepp! Det är inte alltid så lätt att veta var gränsen mellan okej eller inte okej går, eller vad du ska göra om någonting känns fel. RF och BRIS har sammanfattat det i sju enkla regler, som fungerar som stöd och guide till både barn och idrottsledare. Regler som gäller för alla – oavsett vem du är, eller vilken idrott du ägnar dig åt.