Återstartsstöd 2021-2024

 1. Hem
 2. Återstartsstöd 2021-2024

Så fördelar Svenska Judoförbundet RF:s återstartsstöd

Efter en mycket utmanande tid för våra judoklubbar med begränsande restriktioner och utebliven judoverksamhet har vi tacksamt tagit emot återstartsstöd från Riksidrottsförbundet (RF).

Vad innebär återstartsstödet?  

Återstartsstödet är ett ekonomiskt stöd som syftar till att vår idrott ska få en chans att hitta tillbaka efter pandemin för att sedan fortsätta att växa. Med hjälp av återstartstödet kan judoklubbar genomföra utbildningar, aktiviteter och satsningar som resulterar i ett ökat antal utövare, ledare och domare i klubben. Förutom möjligheten till återstart har din förening även chansen att göra en nystart. Ta tillfället i akt, utveckla er verksamhet och våga testa nya saker som kan locka till sig fler målgrupper.

Återstartsstödet ska ses som ett framåtriktat stöd som ska bidra till att idrottsrörelsen står sig fortsatt stark efter att pandemin släppt sitt tag. Detta stöd tar sin utgångspunkt i att verksamheter behöver få en uppstart, återstart, omstart och/eller nystart med sikte på den idrottsliga verksamheten. Stödet ska inte kompensera klubbar för uteblivna intäkter och/eller merkostnader under perioden som varit.

Läs mer om Återstartsstödet här (Riksidrottsförbundet).

Svensk judo tar grepp om framtiden

Med detta stöd vill Svenska Judoförbundet stötta och uppmuntra till en omstart som också kombineras med en nystart av verksamhet som tidigare inte bedrivits i klubbarna, distrikten och förbundet.

Med återstartsstödet har SJF som mål att:
 • Möjliggöra för klubbar att kunna initiera/starta upp ny verksamhet för att öka nyrekryteringen inom särskilda målgrupper för att komma tillbaka till medlemsantalet före pandemin och fortsätta den positiva medlemsutveckling som svensk judo haft de senaste åtta åren.
 • Genom riktade utbildningsinsatser säkerställa att både nuvarande och nya medlemmar får minst lika hög kvalitet i verksamheten som före pandemin.
 • Alla aktiviteter ska syfta till att bidra till att vi som organisation tar oss närmare vår vision 2030
 • Att våra insatser bidrar till en mer inkluderande judoverksamhet som präglas av vår värdegrund
 • Vara så flexibelt som möjligt så vi kan möta de behov och ideer som finns i alla våra judoklubbar och distrikt.

Vad våra judoklubbar för tillfället kan söka medel för:

Under perioden 1 februari-25 oktober 2024 kommer det finnas möjlighet för våra judoklubbar att söka bidrag för en ny omgång av Återstartsstöd IF för 2024. Ansökan görs genom idrottsmedelapplikationen i IdrottOnline. Instruktioner för hur man går tillväga finns på IdrottOnlines support.

Svenska Judoförbundet erbjuder tre olika sökbara områden:
 • Mindre klubbar på mindre orter: Särskilda insatser för mindre klubbar på mindre orter som, i större utsträckning än i större orter/städer, helt stängt ned sin verksamhet under pandemin. Syfte, mål och aktiviteter för att nå målen ska kunna preciseras i ansökan.
  Maxbelopp att söka per klubb: 7 500 kr
 • Övriga projekt för återstart av verksamheten som bidrar till ökat medlemsantal och stärkt klubborganisation. Syfte, mål och aktiviteter för att nå målen ska kunna preciseras i ansökan.
  Maxbelopp att söka per klubb: 15 000 kr
 • Ytterligare sökbara områden kan utformas utefter utmaningar som lyfts eller förslag som läggs i samband med ledarkonferenser, distriktsträffar, aktiviteter i ON-projektet och/eller i annan kontakt med SJF:s organisation.
  Maxbelopp att söka per klubb: 2 500 kr
Ytterligare stöd till klubbarna går till:
 • Omstart/Nystart-träffar: gratis deltagaravgift och kostnadsersättning vid deltagande på SJF:s regionala ON 2.0-träffar under 2024. Information om bidragsansökan lämnas vid ON-träffarna.
 • Samt gratis deltagaravgifter och kostnadsersättning vid andra förbundssammankomster så som Ledarkonferenser, mm. Information om bidragsansökan lämnas vid respektive aktivitet.
 • Deltagaravgifter och kostnadsersättning vid riktade aktiviteter för A-judo och parajudo. Information om bidragsansökan lämnas vid respektive aktivitet.

Krav som måste uppfyllas för att klubben ska få återstartsstöd beviljat:

 • Klubben har gjort sina stadgeenliga skyldigheter, skickat in sin årsrapport, betalat medlemsavgiften och uppdaterat sitt medlemsregister i IdrottOnline.
 • Klubben har skickat in de senaste årsmöteshandlingarna (årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, resultatrapport, balansrapport och revisorernas berättelse) till förbundet.
 • Bidrag kan bara ansökas och beviljas för verksamhet som sker under samma år. Alltså går det inte att söka bidrag från Återstartsstöd IF 2024 för projekt som genomfördes under 2023 eller för projekt som planeras att genomföras under 2025.
 • Bidrag får endast beviljas för framåtriktade insatser, dvs ansökan ska vara inskickad innan projektets startdatum. Ansökningar som inkommer efter/under genomförande avslås. Här följer en lathund för ansökan.
 • Godkända bidrag ska återrapporteras senast 1 månad efter projektets avslutningsdatum. Föreningar som inte redovisat erhållet stöd inom 1 månad efter projektets slutdatum får ej beviljas nya stöd under året. Här följer en lathund för återrapporten.

Vi vill även påminna om att det finns gott om medel att söka via det ordinarie Projektstöd IF (fd Idrottslyftet). Läs mer om Projektstöd IF 2024 här>>

Huvudsakliga insatser på förbundsnivå:

 • Återstart av ON-projektet som innehållit regionala träffar med både träningsläger för barn och unga och program för föreningsutveckling för klubbledare.
 • Förstärkt marknadsföring till målgrupper som varit särskilt drabbade av restriktioner, som äldre än 65 år, utövare med funktionsnedsättning samt ungdomar i övre tonåren.
 • Uppdatering/fortbildning/nyrekrytering av utbildare.
 • Uppstart/återstart av graderingsverksamheten för Dan-grader med fortbildning för tidigare och nya examinatörer.
 • Förstärkt och utökade ledarkonferenser med fler deltagare från SFD- och klubbnivå.
 • Utökad satsning på det fallpreventiva programmet Judo4Balance.
 • Satsning på lokal skolsamverkan i samverkan med RF/SISU-distrikten.
 • Förnyad och utökad satsning redan etablerade verksamheter med fokus på jämställdhet, som tex Judo5 och Motorprojektet.
 • Utökad satsning på utveckling av prioriterade verksamheter så som A-judo, parajudo.
 • Satsning på implementering och utbildning av regionala elittränare.

För mer information om återstartsstödet i allmänhet, kontakta Ulrika Lingslunde, ulrika.lingslunde@judo.se.

Angående hjälp med ansökning/återrapport för föreningarna kan du kontakta Klara Rönnebrand, klara.ronnerband@judo.se.