Trygg Judo

Judon ska genomsyras av glädje och gemenskap där alla ska vara trygga och känna sig respekterade och inkluderade. Vi måste säkerställa så långt det går att vår idrott genomförs i miljöer som är trygga och säkra. Med trygga idrottsmiljöer menas att verksamheten bedrivs i enlighet med Idrotten Vill och i linje med barnkonventionen. Det innebär bland annat att barn och ungdomar ska kunna vara aktiva inom idrotten utan att riskera att utsättas för någon form av kränkande behandling.

Material och tips för dig och din judoklubb

Bästa sättet att förebygga kränkningar, trakasserier, mobbning och övergrepp i en förening är att föra en regelbunden dialog om frågorna bland ledare, aktiva och i styrelserummet. RF-SISU har tagit fram en kunskapswebb med stöd- och utbildningsmaterial för hur ni kan jobba med att skapa en trygg och inkluderande idrottsmiljö i er judoklubb. På RF-SISU:s hemsida kan du läsa mer om trygga idrottsmiljöer om hur ni kan jobba förebyggande. Dokumentet ”skapa trygga idrottsmiljöer” som är med som ett inslag i den assisterande klubbtränarutbildningen finns också till hjälp. I det materialet hittar ni även mer information om kravet på registerutdrag, läs mer om det längre ner på denna sida. 

RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott är en vägledning i vad idrottens gemensamma värdegrund och mål betyder i praktiken, inom barn- och ungdomsidrotten. Riktlinjerna omfattar all verksamhet inom idrottsrörelsen för personer upp till och med 19 år och består av fem huvudriktlinjer där trygghet är en av dem.

RF har även tagit fram en policy mot sexuella övergrepp inom idrotten, där de även har med en handledning för hur ni kan jobba i klubben. RF har också en policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier inom idrotten

I Grundutbildning för tränare som arrangeras av RF/SISU-distrikten finns även en valbar modul om hur du som tränare kan jobba med Trygg idrott och skapa trygga idrottsmiljöer för alla dina aktiva. Grundutbildningen för tränare rekommenderas till alla ledare inom judon.  

Du som vuxen kan också ta kontakt med BRIS om du har frågor eller vill prata om oro kring dina egna eller någon annans barn upp till 18 år. Bris vuxentelefon om barn 077-150 50 50 eller vår stödlinje för idrottsledare 077-440 00 42. Öppettiderna är vardagar 9-12.

Rädda barnen har ett material som heter High 5 – fem steg till en trygg idrott för barn och unga.

Stiftelsen Friends har stöd till föreningar och idrottsledare i arbetet mot mobbning.

Locker Room Talk Sverige är en ideell organisation som arbetar med jämställdhet och schyssta attityder mot snacket i omklädningsrummet i ett förebyggande syfte.

Upp, upp vi lyfter #ViLyfter är en webbplats för dig som är ung och idrottsaktiv. Här lyfts tankar, känslor och beteenden som rör psykisk ohälsa. Den är tänkt att vara ett stöd i dina egna tankar och reflektioner samt skapa kraft, vilja och mod att våga prata om det.

Ungarelationer.se ger stöd och information till dig under 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Det kan vara pågående eller ha hänt tidigare.

Klubbars krav på kontroll av begränsat registerutdrag

Vid Riksidrottsmötet i maj 2019 beslutades det att alla föreningar och specialidrottsförbund ska införa krav på kontroll av begränsat registerutdrag för alla från 15 år som är ledare, anställda eller har andra uppdrag som har kontinuerlig eller direkt kontakt med barn, från och med 1 januari 2020. Som barn räknas personer som är under 18 år.

Att begära in utdrag ur belastningsregistret är en del av ett förebyggande arbete för att skapa trygga idrottsmiljöer för barn och unga och något som ska gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra.

Riksidrottsförbundet (RF) har tagit fram en lathund för att vägleda föreningar hur de kan hantera kontrollen av registerutdragen.

Om begränsat registerutdrag
Utdraget ur belastningsregistret som används både inom föreningen och vid utbildningsdeltagande hämtas hem från polisens hemsida. Registerutdraget är begränsat och visar endast grova brott som mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

Svenska Judoförbundets tillsyn av klubbarnas kontroll av begränsat registerutdrag
Det är varje SF:s skyldighet att säkerställa att medlemsföreningarna fullgör sina skyldigheter och därför har SJF beslutat att börja utöva tillsyn över att anslutna judoklubbar sköter sin kontroll av begränsat registerutdrag.

Tillsynen sker vid två olika tillfällen:
– Vid misstanke om att en klubb inte genomför kontroll av registerutdrag, enligt RF:s stadgar, eller har omfattande brister i kontrollen bland sina ledare, anställda och personer med uppdrag i direkt och kontinuerlig kontakt med barn.
– Stickprov på 5 % av slumpmässigt utvalda klubbar en gång per år.

Den judoklubb som inte utför kontroll av begränsade registerutdrag, eller har omfattande brister i kontrollen bland sina ledare, anställda och personer med uppdrag i direkt och kontinuerlig kontakt med barn kommer att föras upp på SJF:s spärrlista. Det innebär att klubbens medlemmar inte har rätt att delta på SJF sanktionerade aktiviteter, såsom tävlingar, utbildningar och graderingar tills kontrollen har genomförts eller åtgärdats.

Svenska Judoförbundets kontroll av begränsat registerutdrag vid utbildningar
Utöver klubbarnas interna krav på kontroll så har även SJF infört kontroll av begränsat registerutdrag för utbildningsdeltagare vid flera av våra tränarutbildningar från och med 1 januari 2020. Sedan 2014, när SJF lanserade det nya utbildningssystemet, så har vi arbetat för att en aktiv licens som judoinstruktör ska vara ett kvalitetssäkrat bevis på att innehavaren är både kompetent och lämplig att undervisa i judo. Därför är det även rimligt att SJF ska ta ansvar för att genomföra en kontroll för att utfärda licenser till judotränare.

De utbildningar som kommer omfattas av beslutet är:
– Assisterande Klubbtränarutbildning (även inriktning A-Judo)
– Klubbtränarutbildning (även inriktning A-Judo)
– Judo4Life – Step by Step – steg 1 & 2
Inför deltagande på någon av dessa utbildningar, läs igenom rutinen för kontroll vid utbildningar noggrant. En uppdatering under 2024 är att vi även godkänner digitala registerutdrag.

Visselblåsartjänst

Den 15 november 2018 öppnade också RF:s visselblåsartjänst. Syftet är göra det lättare att anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten. Visselblåsartjänsten är ett alternativ då det av någon anledning inte är möjligt att ta ärendet till förening eller förbund – till exempel då en person inte vill eller vågar anmäla. Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier.

Visselblåsartjänsten är krypterad och lösenordsskyddad. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt och den som anmäler har möjlighet att vara anonym.

Genom visselblåsartjänsten får en begränsad grupp hos RF meddelande när en visselblåsning kommer in, och hanterar ärendet i ett särskilt system. Mottagargruppen har ett antal uppgifter, exempelvis att

  • gemensamt avgöra visselblåsningens karaktär och besluta om vidare åtgärd
  • anmäla misstänkt brott till polis
  • anmäla oro eller misstanke om att ett barn far illa till socialtjänsten. 

Läs mer på RF:s hemsida om hur din förening kan arbeta med en tryggare idrott. Där hittar du även frågor och svar kring registerutdrag.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Svenska Judoförbundet eller ditt RF/SISU-distrikt. Vi finns som stöd för dig och din klubb!