Integritetspolicy för Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet, SJF, tar skyddet av personuppgifter på allra största allvar och delar uppfattningen om att skyddet av den personliga integriteten och rättigheterna att få information, rätta felaktiga uppgifter samt, rätten att i vissa fall få sina uppgifter raderade är viktiga delar i en hållbar behandling av personuppgifter. SJF har antagit Riksidrottsförbundets, RF, uppförandekod för behandling av personuppgifter inom idrottsrörelsen som sin egen kod och där kan den som är intresserad läsa mer om behandling av personuppgifter inom idrotten allmänhet och vilka lagliga grunder, informationsskyldigheter och rättigheter som också svensk judo följer. (Uppförande kod för behandling av personuppgifter.) För att förenkla informationen så har vi sammanfattat de viktigaste punkterna i denna integritetspolicy.

Hur vi samlar in personuppgifter

SJF får personuppgifter i regel direkt från dig eller i vissa fall från din förening som du tillhör (om du tex är förtroendevald eller har uppdrag som barn- och ungdomsansvarig eller liknande). Uppgifter som vi registrerar är t. ex. Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer i vissa fall, klubbtillhörighet och i något fall även fotografi. Vi tar emot personuppgifter från våra medlemsföreningar och judodistriktsförbund – som vi fungerar som paraplyorganisation för – men inte från andra källor och inte från andra länder.

SJF registrerar personuppgifter i samband med:

 • Att du anmäler dig till en utbildning eller konferens arrangerad av SJF.
 • Att du erhåller en licens från SJF.
 • Att du anmäler dig till ett träningsläger arrangerat av SJF.
 • Att du blir uttagen i landslaget eller i en utvecklingsgrupp.
 • Att du ansöker om att få pröva för en dan-grad.
 • Att du skickar ett mejl till SJF, någon av våra anställda eller någon med uppdrag för SJF.
 • Att du tar en medalj på ett svenskt mästerskap i judo.
 • Att du tilldelas ett förtjänsttecken för en ledargärning inom svensk judo.
 • Att du blir förtroendevald eller utför vissa uppdrag i någon av våra medlemsföreningar eller distrikt.
 • Att du accepterar ett uppdrag för SJF.
 • Att du blir förtroendevald inom SJF.
 • Att du blir anställd av eller utför praktik hos SJF.

Vi använder den insamlade informationen på följande sätt:

All information som vi samlar in använder vi på ett eller annat sätt för att bedriva och genomföra vår egen verksamhet eller ge information eller service till våra medlemsföreningar eller de organisationer som vi i vår tur är medlemmar i, som t. ex. RF.

Vi använder också informationen för att utforma statistik och för att komplettera det arkiv av judohistoria som är vårt ansvar att hålla.

Vi kan komma att dela med oss av informationen till andra i vissa fall.

Det händer att vi delar med oss av de uppgifter vi samlar in till organisationer som samverkar med oss i vår egen verksamhet, tex till en lokal judoklubb som samverkar med SJF för att genomföra en aktivitet. I några fall kan det också vara andra företag, tex hotell som får en namnlista för de som vi bokar övernattning för i samband med en av våra egna aktiviteter. Vi säljer inte eller överför några personuppgifter till tredje part för några andra syften.

Vi delar inte med oss av personuppgifter till företag eller organisationer i andra länder.

Vi gör inte heller några överföringar till företag eller organisationer i andra länder – förutom anmälningar av tävlande och ledare i samband med internationella judoevenemang. I övrigt har vi ingen anledning att dela med oss av de uppgifter som du lämnat till oss.

Förhållandet mellan SJF och judoklubbar och judodistrikt.

Svenska Judoförbundet är en sammanslutning av de judoklubbar som själva sökt medlemskap i SJF. Det är således Judoklubbarna som ”äger” SJF och de distriktsförbund som också är egna självständiga organisationer. Men varje medlemsförening är en egen juridisk person och ansvarar självständigt för sina egna register, som t. ex. medlemsregister. Det är inte möjligt för en enskild person att vara medlem i SJF, därför har inte SJF något medlemsregister med personuppgifter och vi har inte heller tillgång till våra medlemsföreningars medlemsregister. SJF arrangerar inte heller några judotävlingar, även om SJF ”äger” de svenska mästerskapen och sanktionerar (godkänner) ett större antal andra nationella och internationella tävlingar. Det är den enskilda tävlingsarrangören – judoklubb eller distrikt – som ansvarar för den behandling av personuppgifter som är nödvändig i samband med judotävlingar.

Rättsliga grunder, lagringstid och gallring

Vi har en förteckning över de register som vi har som innehåller någon form av personuppgifter. I den förteckningen framgår vilka personuppgifter som finns, vilken den lagliga grunden är för den registreringen och behandlingen, vilka som har tillgång till registret, hur lång lagringstiden är och när varje register gallras eller om det arkiveras. (Förteckning över SJF:s register)

Ett kortfattat utdrag med de viktigaste registren ur den förteckningen är:

Register                                      varför registret finns         laglig grund för registret

Administration – personer         uppdrag i SJF                     Avtal

licenser                              Allmänt intresse

Judograd                            Intresseavvägning/samtycke

Utbildningsmodulen                   anmälan till aktiviteter     Avtal/rättslig förpliktelse

Klubbrapporten                           För att genomföra vår       Avtal

verksamhet

Anställda                                     Vilka vi har arbetsgivar-    Rättslig förpliktelse

ansvar för.

SM-medaljörer                           För det är en del av den    Allmänt intresse

svenska judohistorien

Vår hemsida; www.judo.se

SJF:s hemsida har utgivningsbevis utfärdat av Myndigheten för press, radio och tv. Det innebär att all publicering på hemsidan är grundlagsskyddad genom rätten till yttrandefrihet (Yttrandefrihetsgrundlagen). Den rätten är överordnad den nya dataskyddsförordningen vilket innebär dels att SJF har ett särskilt ansvar för det som publiceras på judo.se, vi har också en ansvarig utgivare; Alf Tornberg, men det innebär också att reglerna för personuppgiftsbehandling inte gäller när det strider mot yttrandefriheten. Enkelt uttryckt så behöver inte SJF din tillåtelse för att publicera dina personuppgifter på vår hemsida om det kan motiveras av yttrandefriheten.

Länkar till andra webplatser

I händelse av att vår hemsida innehåller länkar till andra webplatser, eller till material som är publicerat hos någon annan än SJF, är dessa länkar endast till för informationssyfte. Eftersom SJF saknar kontroll över innehållet på sådana webplatser eller materialet på dem så ansvarar vi inte heller för det innehållet eller materialet.

Dina rättigheter

Du har, tack vare den nya dataskyddsförordningen, starkare och mer omfattande rättigheter när det gäller dina personuppgifter, vad som sparas och hur det används än tidigare. SJF värnar om de rättigheterna och har ett särskilt styrdokument för sin organisation om hur vi ska göra för att tillvarata dina rättigheter, det dokumentet finns tillgängligt i vår publika dokumentbank. (Instruktioner för tillvaratagande av enskildas intressen.)

I korthet så är dina rättigheter följande:

 • Du har rätt att få information om vad som finns registrerat om dig.
 • Du har rätt att ändra felaktiga uppgifter som finns registrerade.
 • Du har rätt att återkalla ett tidigare lämnat samtycke till registrering och att de uppgifter som registrerats och behandlats med ditt samtycke som grund raderas.
 • Du har rätt att ifrågasätta vår bedömning om intresseavvägning eller andra grunder för registrering och få en registrering av de skälen prövade.
 • Du har rätt att höra av dig till tillsynsmyndigheten datainspektionen (datainspektionen.se) om du anser att SJF, trots att du varit i kontakt med oss, inte respekterar dina rättigheter och registrerar eller behandlar dina personuppgifter på ett sätt som saknar stöd i den nya dataskyddsförordningen.

Ytterligare information

För ytterligare information om registrering och hantering av personuppgifter inom SJF så är du välkommen att kontakta den hos oss som ansvarar för våra register och vår hantering av personuppgifter: Erik Vesterlund, epost; erik.vesterlund@judo.se, telefon; +46 18 430 05 11.

Begäran om information om registrerade personuppgifter

  Här kan du begära ut de uppgifter om dig som behandlas inom ramen för Svenska Judoförbundets verksamhet, vilket du har rätt till enligt Dataskyddsreformen (GDPR). Ange ditt namn och din e-postadress nedan så kommer kansliet att kontakta dig för vidare hantering av ärendet: