Rapport från förbundsstyrelsemöten 29 september och 26 oktober

29 september och 26 oktober var det dags för årets åttonde respektive nionde ordinarie FS-möten. På båda dessa möten behandlades en rad informations-, diskussions- och beslutsfrågor, bland annat dessa: 

FS-möte 29 september 2023
Ekonomi: 
Kent Andersson föredrog månadsbokslutet för augusti 2023 samt informerade om att Riksidrottsförbundet har bekräftat att kvarvarande medel av återstartsbidraget kan flyttas till 2024. Vidare föredrog Kent förslaget till budgetanvisningar för 2024. Varje arbetsgrupp måste inkomma med ett budgetförslag som ska vara avstämt med arbetsgruppens FS-representant. 

Arbetsgrupp för Kata: 
FS beslöt att bilda en arbetsgrupp för Kata från och med den 1 januari 2024.

Arbetsgruppen för Kommunikation och IT delas:
FS beslöt att dela på AG Kommunikation & IT. AG Kommunikation ska arbeta med rena kommunikationsfrågor. IT-frågorna läggs direkt under GS i en IT arkitekt-funktion. Observera att all verksamhet har ansvar för sin IT och det är endast arkitekturfrågorna som läggs under GS.
Ledamot i valberedningen deltog som observatör på detta möte.

/Pernilla Ribeiro Novais, ledamot i förbundsstyrelsen


FS-möte 26 oktober 2023

Under mötet gick kassören igenom vår ekonomi. Glädjande är att vi erhållit ungefär lika mycket organisations- och verksamhetsstöd som för 2023. Vi har beviljats extra medel för projektet ”Judon vill ha mer para”. Mötet diskuterade verksamheter som dragit över sin budget samt att intäkterna på hållna kurser varit för låga. FS gjorde en tidsaxel för ekonomiredovisningen inför förbundsmötet.

Förbundsmötet i sig kommer att bli ett fysiskt möte då våra stadgar ej tillåter hybridmöten när vi inte längre har en pandemi. FS avser lämna en proposition till förbundsmötet om en stadgeändring så vi i

framtiden tillåts hålla förbundsmötet med digitalt närvarande mötesdeltagare. Textförslag till en stadgeändring undersöks med Riksidrottsförbundets jurist.

Två nya judoklubbar beslutades ges inträde i förbundet; Västerås Kampsportsförening och Kärna BJJ & JK. Mötet diskuterade Ledarkonferensen 2024 och projektledare för att hålla ihop arrangemanget utsågs. Högskoleutbildningens nästa steg diskuterades och FS kommer göra en utredning kring tidigare kursupplägg samt ta in synpunkter från de som gått en eller flera av kurserna. Först efter en slutförd utredning kan FS fatta beslut om en fortsättning och tidpunkt för denna fortsättning.

Med anledning av att Riksidrottsförbundet just nu har en tillförordnad ordförande har man kallat till ett extra Riksidrottsmöte för att välja ny ordförande. Generalsekreteraren uppdrogs undersöka hur många röster judon har så vi kan bemanna för att kunna utöva vår rösträtt.

/Roger Norman, ledamot i förbundsstyrelsen


Tidigare rapporter från förbundsstyrelsens möten kan du läsa här>>

Publicerat av: Ulrika Lingslunde
Foto: Adobe Stock