Det viktigaste från förbundsmötet 2023

Kristiina Pekkola fick förnyat förtroende som ordförande för Svenska Judoförbundet i ytterligare två år. Foto: Alf Tornberg.

Lördagen den 4 mars genomfördes Svenska Judoförbundets förbundsmöte 2023 i digifysisk form, dvs med både deltagare på plats på Scandic Grand Central i Stockholm och digitalt via mötesplattformen Easymeet. Totalt deltog 70 personer, varav 32 personer deltog på plats och 38 personer digitalt.

Vid mötet var 29 föreningar och 9 distrikt representerade och röstlängden fastställdes till 71 röster. Till mötesordförande valdes Jens Lindquist, projektledare för studentidrottslyftet i Uppsala, och till mötessekreterare valdes Erik Vesterlund, tillförordnad generalsekreterare Svenska Judoförbundet. Göran Cornelius och Malin Mällo valdes till justeringspersoner tillika rösträknare.

Här är de viktigaste punkterna som beslutades under mötet:

  • Verksamhetsberättelsen för 2022 godkändes. Kompletteringar inkom och antecknades.
  • Förvaltningsberättelsen för 2022 godkändes.
  • Förbundsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
  • Medlemsavgifterna för 2024 höjdes enligt förbundsstyrelsens förslag.
  • Förbundsstyrelsens förslag om stadgeändringar bifölls, med vissa justeringar som inkom under förbundsmötet.
  • Judodistriktsförbundens uppdrag och geografiska indelning ska utredas vidare enligt två motionärers förslag som förbundsstyrelsen yrkade bifall till.
  • Kristiina Pekkola omvaldes som förbundsordförande för en tid på två år.
  • Christian Borghesi och Malin Lignell omvaldes som ledamöter för en tid av två år.
  • Pernilla Ribeiro Novais valdes in som ny ledamot för en tid på två år.
  • Gabriella Lörnbo och Roger Norman valdes in som nya ledamöter för en tid på ett år (fyllnadsval).

Svenska Judoförbundet vill rikta ett stort tack till de avgående ledamöterna Johan Ericsson De Ryst, Eva Johansson och Ida Lindgren för deras mångåriga arbete för svensk judo.

Här hittar du alla dokument som härrör förbundsmötet 2023, både handlingarna inför mötet samt protokollet från mötet (så snart det är justerat och klart).

På förbundsmötet 2023 gick det bra att delta på plats för första gången på två år. Foto: Alf Tornberg.
Många deltog även digitalt. Foto: Alf Tornberg.
Erik Vesterlund valdes till mötessekreterare och Jens Lindquist till mötesordförande. Foto: Alf Tornberg.