Rapport från förbundsstyrelsens strategihelg 28-30 oktober

I fredags kväll, 28 oktober, genomfördes årets åttonde förbundsstyrelsemöte. Detta förbundsstyrelsemöte genomfördes fysiskt och i samband med höstens strategihelg. På mötet deltog även representant från valberedningen som observatörer. 

Förbundsstyrelsemöte, 28 oktober 2022:
Vi diskuterade som vanligt en mängd olika punkter och stämde av de olika verksamhetsområdena.

  • Den reviderade arbetsordningen för arbetsgrupper och tillsättande av gruppledare.
    Den reviderade arbetsordningen för operativa enheter i SJF är nu fastställd och de första gruppledarna är tillsatta. Efter mötet kommer kommunikation och dialog föras med alla inblandade i de tidigare utskotten och arbetsgrupperna, parallellt med att de nya gruppledarna får i uppdrag att föreslå ledamöter till varje arbetsgrupp. 
  • Beslut kring framtagande av riktlinjer för hur transpersoner ska inkluderas.
    God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling. Ur ett folkhälsoperspektiv tillhör transpersoner en grupp som ligger efter majoritetsbefolkningen; transpersoner är mer stillasittande än andra i Sverige och har generellt sett en sämre psykisk och fysisk hälsa. Många transpersoner vittnar om att inte våga delta i föreningsidrott på grund av könsuppdelning, osäkerhet kring omklädningsrum och en oro för att inte bli bemött på ett respektfullt sätt. Vi vet att vi har transpersoner i våra klubbar idag. FS har nu fattat beslut att arbeta fram en plan och riktlinjer för hur transpersoner ska inkluderas i svensk judo.
  • Regelverk kring dispens för sporthijab
    Förbundsstyrelsen har fått en propå från klubb att den redan pågående utredningen av dispens att tillåta huvudbonad under judotävlingar ska utökas och gälla även seniorer. FS beslutar att avslå förslaget och föreslår att klubben går vidare att skriva motion till förbundsmötet. Ida Lindgren och Eva Johansson reserverade sig dock mot beslutet.

Förbundsstyrelsens strategihelg 29-30 oktober
Strategihelgen började under ledning av Erik Vesterlund, verksamhetsutvecklare, med ett stort trassel som förbundsstyrelsen och Ulrika Lingslunde, generalsekreterare, fick lösa. Vi fick med oss en hel del klokskap och insikter när vi reflekterade vad som hänt under övningarna. 

VI gick som vanligt igenom en mängd ämnen under resterande delen av helgen. Vi började med en nulägesanalys och gick igenom medskick och insikter som framkommit under ledarkonferensens diskussioner och övningar. Vi diskuterade därefter utbildningsområdet och vad som framkommit under utbildningskonferensen samt vilka akuta åtgärder och resurser som behövs. Därefter diskuterades även vad som behövs i form av projekt och projektledare samt anställningar på längre sikt. 

Vi fick en noggrann genomgång, med utrymme för diskussion och frågor, hur de ekonomiska resurserna fördelats för att så effektfullt som möjligt få momentum mot vision 2030 och nyttja återstartsstödet för att bygga för framtiden och inte ”växa ur” våra ekonomiska resurser när återstartsstödet upphör. Vi reviderade vår plan för anställda och arvoderades uppdrag så att de ligger i linje med prioriteringar i vår handlingsplan för att nå vision 2030.

Under söndagen fick vi en dragning av det pågående arbetet att förändra och förbättra vår distriktsorganisation. Vi diskuterade kring vilka funderingar och farhågor som framkommit under utredningen samt potentiella lösningar till dessa.

Vi hann även under söndagen diskutera och komma överens om vissa nödvändiga strukturella förändringar inom arbetet på kontoret samt inom förbundsstyrelsen.

/Johan Ericsson De Ryst, ledamot i förbundsstyrelsen

Publicerat av: Ulrika Lingslunde.
Foto: Kristiina Pekkola och Erik Vesterlund