Öppet svar på frågor till fs.

Publicerat den 2 mars kl 11.05:

Den 26 februari ställdes två följdfrågor på fs svar på det öppna brev som tidigare publicerats.

Här publiceras följdfrågorna i sin helhet och fs svar på de två punkterna:

Hej,

Vi är tacksamma för det svar vi fått på det öppna brevet. Dock väcker det fler frågor.

Vi vill uppmana SJF att utförligt redogöra för dessa punkter vid årsmötet. Vi anser att det är av stor betydelse för beviljande av ansvarsfrihet att ni öppet och transparent redogör för dessa områden:

 1. Nyligen skickades ett öppet brev till Svenska Judoförbundet. När förbundsstyrelsen besvarade den första frågan hänvisades till pågående juridiska processer som förbundet är involverat i. Det är oklart vilka juridiska processer detta är samt vilka ekonomiska risker men också övriga konsekvenser som de kan få för SJF. Det är naturligtvis också av intresse huruvida den juridiska processen resulterar i ett tydligt ställningstagande för Förbundsstyrelsens och kansliets oförvitlighet.
 2. 2020 startades ett av SJF helägt bolag, Judo4Balance fallprevention i Sverige AB. Till detta bolag har också betydande medel förts över från SJF. Ca 2 miljoner sek 2020 och ca 1,3 miljoner sek kronor 2021. Det påstås i revisionsberättelsen att dessa transaktioner inte påverkat årets resultat då man haft motsvarande föreningsintäkter. Men vilka föreningsintäkter har förts över till bolaget och vad har de använts till? Det finns ingen årsredovisning från bolaget att ta del av inför årsmötet, inte heller någon verksamhetsberättelse där det redogörs för bolagets verksamhet och ekonomi. Utöver det är det viktigt att klargöra företagets syfte, dess konstruktion och dess relation till Svenska Judoförbundet. Så som det är just nu finns ytterst lite transparens kring bolagets angelägenheter, vi vet helt enkelt inte vad som händer. Vi undrar också om årsstämman fått uttala sig inför att bolaget bildades?

Detta är vi mest angelägna om här och nu. Ser fram mot årsmötet.

Kenny och Kristina Kling


Förbundsstyrelsens svar (med punkten från det öppna brevet kursivt)

1. Nyligen skickades ett öppet brev till Svenska Judoförbundet. När förbundsstyrelsen besvarade den första frågan hänvisades till pågående juridiska processer som förbundet är involverat i. Det är oklart vilka juridiska processer detta är samt vilka ekonomiska risker men också övriga konsekvenser som de kan få för SJF. Det är naturligtvis också av intresse huruvida den juridiska processen resulterar i ett tydligt ställningstagande för Förbundsstyrelsens och kansliets oförvitlighet.

 • En och samma person, den person som frågeställaren i sitt första öppna brev hänvisade till som ”Medlem” driver för närvarande följande processer mot SJF och/eller J4B Fall AB:
 • Hen har via reseräkningar begärt ytterligare arvode än det avtalade konsultarvode som betalats ut i sin helhet. SJF/J4B Fall AB bestrider det kravet.
 • Hen har via juridiskt ombud hävdat att SJF gjort sig skyldigt till personuppgiftsintrång genom att stänga av ett mailkonto efter avslutat uppdrag och uppgivit att hen lidit såväl materiell som immateriell skada. Ombudet har i ett första möte inte kunnat precisera vilka personuppgifter som enligt GDPR skulle ha hanterats felaktigt och inte heller kunnat precisera den påstådda skadan. SJF bestrider att någon personuppgiftsincident skett.
 • Hen har via juridiskt ombud krävt ersättning på betydande belopp för uteblivna uppdrag under 2022 och 2023. J4B Fall AB bestrider kravet i sin helhet då konsultavtalet löpte ut den 31/12 2021 utan avtalad förlängning.
 • Utöver det så har hen skickat in en rapport där hen hävdar att hen utsatts för kränkande särbehandling. Eftersom de beskrivna exemplen på den påstådda kränkande särbehandlingen är hänförliga till ovanstående tre punkter så avvaktar SJF resultatet av de processerna innan någon åtgärd avseende eventuell kränkande särbehandling vidtas. SJF/J4B Fall AB konstaterar att någon risk för fortsatt kränkande särbehandling i avvaktan på att sakfrågorna får sin lösning inte föreligger då hen inte längre har något professionellt uppdrag för SJF/J4B Fall AB vare sig som konsult eller anställd.

2. 2020 startades ett av SJF helägt bolag, Judo4Balance fallprevention i Sverige AB. Till detta bolag har också betydande medel förts över från SJF. Ca 2 miljoner sek 2020 och ca 1,3 miljoner sek kronor 2021. Det påstås i revisionsberättelsen att dessa transaktioner inte påverkat årets resultat då man haft motsvarande föreningsintäkter. Men vilka föreningsintäkter har förts över till bolaget och vad har de använts till? Det finns ingen årsredovisning från bolaget att ta del av inför årsmötet, inte heller någon verksamhetsberättelse där det redogörs för bolagets verksamhet och ekonomi.  Utöver det är det viktigt att klargöra företagets syfte, dess konstruktion och dess relation till Svenska Judoförbundet. Så som det är just nu finns ytterst lite transparens kring bolagets angelägenheter, vi vet helt enkelt inte vad som händer. Vi undrar också om årsstämman fått uttala sig inför att företaget bildades?

 • Alla fallpreventionsverksamhet har under 2021 bedrivits i det helägda dotterbolaget Judo4Balance Fallprevention i Sverige AB (nedan J4B Fall AB). I årsredovisningen för 2021 återfinns en post 1 297 500 kr som finns förklarad i not 7 (ovillkorat aktieägartillskott). Det är pengar som kommit in till Svenska Judoförbundet (intäkter not 4) som överförts till J4B Fall AB. Pengarna avser inbetalningar från AFA, RF och MSB.  Bolagets verksamhet skall inte hanteras av Svenska Judoförbundets årsmöte utan har egen ekonomi och revison samt en särskild revison av uppdragsersättningen SJF fått från MSB.  J4B Fall AB bokslut (årsredovisning/verksamhetsberättelse) är inte klara. Skribenterna har efterfrågat, – vad dessa pengar har använts till. Här följer en översiktlig beskrivning av intäkter och kostnader i J4B Fall AB. Bolaget har erhållit bidrag från främst AFA men också från Rörelsefonden, Äldrelyftet och RISE samt uppdragsersättning från MSB. Verksamheten är fallprevention tillsammans med judoklubbar i hela Sverige.  Den överlägset största kostnadsposten för 2021 har varit konsultarvode för projektledaren i AFA -projektet som slutfördes den 31/12 2021. Därefter följer ersättningar till judoklubbarna för fallkurser på över 500 tkr, kostnader för biträdande projektledare för AFA-projektet, personalkostnad för Konceptutvecklare/Utbildningssamordnare, framtagning av marknadsföringsmaterial bl.a. filmer, fallutbildningar, kostnader för gratis pusselmattor till klubbarna, hyra etc.Konstruktionen att ha detta som ett eget helägt aktiebolag är kortfattat dels att bolaget skall sälja fallkurser på en marknad som är momspliktig (ingående och utgående moms som en ideell verksamhet inte kan hantera), dels att skydda Svenska Judoförbundet om bolaget inte kan bära sin egna kostnader. Detta redovisades öppet vid förra årets förbundsmöte av förbundets kassör.

Publicerat den 24 februari kl 17.04:

Den 20 februari tog förbundsstyrelsen, fs, emot ett öppet brev från fem medlemmar i SJF.

Här publiceras brevet i sin helhet och därefter fs svar på de fem punkterna i brevet.

Öppet brev till svenska judoförbundets styrelse 

För ökad transparens inom Svensk Judo 

Den senaste tiden har det inträffat en rad händelser där transparensen brustit, medlemmar/anställda har blivit illa behandlade eller då det finns andra tecken på misskötsel och oreda i Svenska Judoförbundets verksamhet. 

Därför ber vi nu styrelsen för Svenska judoförbundet attredogöra för vissa händelser. 

1. Medlem har blivit utsatt för repressalier genom att dennes judo.se-mailadress blivit indragen utan förvarning med hänvisning till att personen stöttat en anställd i en konflikt med förbundet. Vi ber därför Svenska judoförbundet att redogöra för sina rutiner kring hur man hanterar judo.se-konton samt säkerställa att rutinerna överensstämmer med lag. Vi vill även att ni redogör för hur ni tillämpat dessa rutiner samt säkerställer att de tillämpas på ett likartat sätt för alla medlemmar. Det är viktigt att medlemmen får tillgång till sin mejlpost. 

2. Inflytande har under de senare åren koncentrerats alltmer kring Svenska Judoförbundets styrelse. Hur arbetar Svenska Judoförbundet med att främja ideellt engagemang på nationell nivå samt inkludera ideella krafter i Svensk judos utveckling? 

3. Svenska Judoförbundet beviljades hösten 2021 projektmedel på ca 2 miljoner sek för fortsatt satsning och forskning inom fallprevention av Vinnova.Kort därpå stoppades projektet av Vinnova som inte fortsatt ville finansiera projektet, trots att beslut om beviljade medel redan fattats. Vad föranledde att Vinnova plötsligt stoppade beviljade medel och drog sig ur projektet? 

4. Kompetens inom Judo saknas hos de anställda på kansliet. Hur kommer det sig attSvenska Judoförbundet styrelse konsekvent rekryterar personal utan kunskaper om judo? 

5. Under 2021 tillsattes en ny generalsekreterare utan judokunskaper och utan att det skett en transparent och öppen rekryteringsprocess.Generalsekreterarens roll är viktig för svensk judo, enskilda medlemmar, klubbar och distriktsförbund. Därför är det av stor vikt att rätt kompetens rekryteras och att rekryteringsprocessen är transparent. Svenska judoförbundet behöver redogöra för hur tjänsten tillsatts, vilka kompetenser som efterfrågats och varför man valt att inte annonsera tjänsten? 

Med vänlig hälsning

Kenny Kling, Kristina Kling, Dag Simmingskiöld, Jan Nyvall och Agneta Nyvall


Förbundsstyrelsens svar (med punkten från det öppna brevet kursivt)

1. Medlem har blivit utsatt för repressalier genom att dennes judo.se-mailadress blivit indragen utan förvarning med hänvisning till att personen stöttat en anställd i en konflikt med förbundet. Vi ber därför Svenska judoförbundet att redogöra för sina rutiner kring hur man hanterar judo.se-konton samt säkerställa att rutinerna överensstämmer med lag. Vi vill även att ni redogör för hur ni tillämpat dessa rutiner samt säkerställer att de tillämpas på ett likartat sätt för alla medlemmar. Det är viktigt att medlemmen får tillgång till sin mejlpost.

 • SJF har en egen mejldomän inom Gmail med adresser som slutar på ”@judo.se”. Sådana mejlkonton tilldelas samtliga anställda och förtroendevalda inom SJF samt en mindre del av de ideella ledare som har uppdrag i SJFs operativa organisation. Konsulter som SJF anlitar kan också tilldelas ett mejlkonto under den tid som deras konsultavtal omfattar. Mejladresser som slutar med ”@judo.se” anger att avsändaren på något sätt representerar SJF. Efter avslutat uppdrag avslutas sådana mejlkonton. Med det förtroendet följer också ett ansvar att använda mejlkontot inom ramen för sitt uppdrag för SJF och att det inte används för att motarbeta SJFs verksamhet eller på annat sätt skada förbundets intressen. Om det förtroendet skadas eller försvinner så finns det ingen rättighet att, genom ett mejlkonto, kvarstå som representant för SJF eller skyldighet för SJF att tillhandahålla ett mejlkonto. SJFs mejlkonton är inte ”medlemskonton” där medlemskap i en förening ansluten till SJF berättigar till ett mejlkonto inom SJFs mejldomän. SJFs hantering av mejlkontot till den ”Medlem” som hänvisas till i det öppna brevet är föremål för en pågående juridisk process, parallellt med andra juridiska processer som samma medlem driver mot SJF. Inom ramen för de olika processerna så prövas såväl medlemmens som SJFs agerande mot såväl ingångna avtal som mot svensk lag. FS kommer inte att föregripa de processerna i offentlig kommunikation, men kommer naturligtvis att öppet redogöra för utgången av processerna när de är avslutade.

2. Inflytande har under de senare åren koncentrerats alltmer kring Svenska Judoförbundets styrelse. Hur arbetar Svenska Judoförbundet med att främja ideellt engagemang på nationell nivå samt inkludera ideella krafter i Svensk judos utveckling?

 • Det är medlemsföreningarna som har det största inflytandet i svensk judo och utövar det i första hand genom SJFs högsta beslutande organ, förbundsmötet. Under de senaste fem åren har samtliga val till förbundsstyrelsen varit enhälliga beslut på förbundsmötet. När förbundsmötet inte är samlat är det fs uppdrag enligt stadgarna att vara beslutande organ. Även det förslag till strategiskt program som fs lagt fram till förbundsmötet har antagits enhälligt av medlemsföreningarna. Under de senaste fem åren så har medlemsföreningarna lämnat två motioner till förbundsmötet, den ena handlade om behovet av en alkoholpolicy för SJF (2019) och årets motion (2022) handlar om mindre justeringar av SJFs tävlingsbestämmelser. I SJFs operativa organisation finns dels en tjänstemannaorganisation med anställda och dels en ideell organisation med ideella ledare. Den senare omfattar ca 100 personer som har olika omfattande uppdrag för SJF. Utvecklingen de senaste åren är att fler (och yngre) personer engageras med ideella uppdrag inom SJF. Utöver det ges möjlighet för ideella ledare i klubbar och distrikt att utöva inflytande genom öppna erbjudanden om SJFs behov av ideellt arbete i olika delar av organisationen, enkäter och fokusgrupper. FS välkomnar alla medlemmar i svensk judo att engagera sig ideellt även i förbundets organisation och uppmuntrar intresserade att höra av sig så att vi kan se hur vi tillsammans på bästa sätt kan fortsätta att utveckla svensk judo.

3. Svenska Judoförbundet beviljades hösten 2021 projektmedel på ca 2 miljoner sek för fortsatt satsning och forskning inom fallprevention av Vinnova. Kort därpå stoppades projektet av Vinnova som inte fortsatt ville finansiera projektet, trots att beslut om beviljade medel redan fattats. Vad föranledde att Vinnova plötsligt stoppade beviljade medel och drog sig ur projektet?

 • Svenska Judoförbundet deltog, som projektpart, i en ansökan om bidrag från Vinnovas utlysning ”Civilsamhällets innovativa lösningar för ett hållbart samhälle” (Vinnovas diarienummer 2021-01584). Det var tre parter som gemensamt sökte bidraget: Judo4Balance Fallprevention i Sverige AB (koordinerande projektpart), Svenska Judoförbundet och FoU i Sörmland. Ansökan omfattade en plan för uppskalning av J4B – Fallkompetens i arbetslivet men omfattade inte några medel för fortsatt forskning på J4B-konceptet, vilket framgår av utlysningen punkt 4.2. Vinnova beslutade att stödja projektet och bidra med 862 400 kr till Svenska Judoförbundet.  Av olika anledningar kunde parterna inte starta projektet som planerat. En av anledningarna var att Vinnova inte tillät extern projektledare som debiterar ersättning i egenskap av konsult, vilket parterna hade. Detta var information som inte framgick tydligt i projektutlysningen. Vidare valde FoU Sörmland att frånträda projektet en tid efter uppstart.  Genom frånträdet uppfyllde projektet inte längre villkoren i utlysningen, detta då det förelåg ett krav att ha minst en projektpart från offentlig förvaltning. Mot denna bakgrund kunde Vinnova inte längre finansiera projektet.

4. Kompetens inom Judo saknas hos de anställda på kansliet. Hur kommer det sig att Svenska Judoförbundet styrelse konsekvent rekryterar personal utan kunskaper om judo?

 • Förbundsstyrelsen har under de senaste åren arbetat strategiskt med rekrytering av personal för att öka professionaliseringen av det arbete som behöver göras inom SJF. En del i den strategin har varit att anställa personal med specialistkompetens inom de arbetsuppgifter som respektive tjänst haft. Vid de tre senaste rekryteringarna till kontoret i Uppsala har tre av 66 sökande haft judobakgrund. Ingen av de tre sökande med judobakgrund hade specialistkompetens inom den tjänst som de hade sökt och kom inte förbi den första gallringen så att de kallades till anställningsintervju. Judokompetens krävs särskilt i de fall då judo ska utövas – tex inom landslagsverksamheten, där har samtliga anställda inom SJF judobakgrund, men inte nödvändigtvis då judo ska administreras.

5. Under 2021 tillsattes en ny generalsekreterare utan judokunskaper och utan att det skett en transparent och öppen rekryteringsprocess. Generalsekreterarens roll är viktig för svensk judo, enskilda medlemmar, klubbar och distriktsförbund. Därför är det av stor vikt att rätt kompetens rekryteras och att rekryteringsprocessen är transparent. Svenska judoförbundet behöver redogöra för hur tjänsten tillsatts, vilka kompetenser som efterfrågats och varför man valt att inte annonsera tjänsten? 

 • Tillsättningen av ny generalsekreterare vid halvårsskiftet jun/jul 2021 gjordes i samband med en mindre omorganisation bland annat som konsekvens av det nya strategiska programmet Vision 2030 som fastställdes av förbundsmötet 2021. För att frigöra dåvarande gs från administrativa arbetsuppgifter för att kunna fokusera på implementeringen av Vision 2030 anställdes en vikarierande gs på halvtid från den 1 april. De viktigaste kompetenserna vid rekryteringen av gs-vikarie, för att omedelbart kunna fungera i rollen, var erfarenhet från den typen av tjänst, etablerat nätverk i svensk idrott/RF, ingående kunskap i svensk idrotts strategi 2025, erfarenhet som chef/arbetsledare samt hög administrativ kompetens – det var de områden som dåvarande gs skulle avlastas inom. Rekryteringen skedde genom befintliga nätverk som ofta sker vid tillsättning av såväl vikarier som chefstjänstepersoner. Inför sommaren konstaterades att behovet av administrativt arbete inom flera olika områden; J4B, Elitverksamheten, SJF:s organisation, förutom arbetet med att implementera Vision 2030, var stort och att SJF behövde någon som kunde arbeta med de frågorna på heltid. Den bästa lösningen, ur flera perspektiv, var en lösning med delat ledarskap mellan dåvarande och vikarierande gs, men med tydlig rollfördelning och olika titlar. På det sättet behölls judokompetensen i ledningsfunktionen samtidigt som önskvärd kompetens kunde tillföras. FS beslutade den 13 juni att den sedan april deltidsvikarierande gs skulle erbjudas fortsatt anställning som gs, med sex månaders provanställning – som alltid tillämpas i SJF vid nyanställningar, samt att dåvarande gs påbörjade en ny tjänst i förbundsledningen som verksamhetsutvecklare.

/Förbundsstyrelsen