Ny fond ska förebygga fallolyckor

Två män hjälper en äldre man som fallit i hemmiljö.

Fallolyckor är den vanligaste olyckstypen i Sverige. 7 av 10 olyckor som leder till slutenvård är en fallolycka. Foto: Adobe Stock.

Fallolyckor är ett av samhällets stora folkhälsoproblem och den olyckstyp som leder till flest dödsfall i hem- och fritidsmiljö. Trots det saknas en större ekonomisk satsning för att förebygga fallolyckor på nationell nivå. Svenska Judoförbundet har nu instiftat en fond, Insamlingsstiftelsen Fallfonden, som ska samla in medel för att ge stöd till insatser inom fallförebyggande träning samt till vetenskaplig forskning om fallförebyggande träning.

Inom judon lär vi oss att falla innan vi lär oss att kasta varandra. Kunskapen om att falla utan att göra sig illa kan hjälpa många människor och samhället i stort. För svensk judo är det angeläget att bidra till den samhällsnyttan på alla sätt vi kan. Fallfonden är ett sätt vi kan bidra till den samhällsnyttan, säger Erik Vesterlund, generalsekreterare på Svenska Judoförbundet.

Sveriges kanske mest underskattade olycka

Varje år i Sverige dör fler i fallolyckor än genom drunkning, bränder och i trafikolyckor sammanlagt. Cirka 1700 personer dör varje år som följd av en fallolycka och mer än 270 000 besöker akutmottagningar eller vårdcentraler till följd av fallolyckor.

Värst drabbade är äldre. För personer över 80 år orsakas nio av tio olyckor av ett fall. Men det är inte bara äldre som drabbas – fallolyckor är också den vanligaste olyckstypen på svenska arbetsplatser, med ca 11 000 olycksfall per år.

Sammanlagt kostar fallolyckor samhället över 25 miljarder kronor varje år. Förutom de ekonomiska konsekvenserna innebär fallolyckor också mycket lidande för den drabbade i form av fysisk smärta, rädsla, lägre livskvalitet, social isolering och psykisk ohälsa. 

Fallfonden ska stödja fallpreventiv träning och forskning

Vi måste alla hjälpas åt för att minska fallolyckorna. Den offentliga sektorn behöver naturligtvis skjuta till en mycket större del än vad som görs nu. Idag står inte de förebyggande satsningarna i proportion till omfattningen av problemet med fallolyckor, säger Erik Vesterlund.

Trots att fallolyckor är den olyckstyp som skördar flest liv per år saknas idag en större nationell satsning för att förebygga fallolyckor. Samhället lägger endast 3,4 miljarder kronor årligen på att förebygga fallolyckor medan motsvarande siffror för vägtrafikolyckor är ca 44 miljarder och för bränder 19 miljarder per år.  

Ny forskning från Högskolan Dalarna och FoU Sörmland visar att ett särskilt framtaget fallpreventivt träningsprogram, Judo4Balance, är ett effektivt verktyg för att förebygga fallolyckor och risken att skadas vid ett fall.

Genom Insamlingsstiftelsen Fallfonden vill Svenska Judoförbundet samla in medel för att stödja ideella föreningar som bedriver fallpreventiv träning samt ge stöd till vetenskaplig forskning som är inriktad på fysisk aktivitet hos enskilda personer och inte på utrustning och/eller skydd.

Bidrag till fallfonden

Insamlingsstiftelsen Fallfonden kommer att ansöka om ett 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll. Tills dess att kontot är godkänt kan bidrag till Fallfonden sättas in på fondens tillfälliga bankgiro: 5550-3049

Första utlysningen för att kunna söka bidrag från Fallfonden kommer att publiceras tidigast under hösten 2021.

Skribent: Kristin Johansson.