Tusentals idrottsföreningar har sökt kompensationsstöd

Coronakrisens stora påverkan idrotten har lett till ekonomiska konsekvenser för många föreningar och förbund. Nu har 4064 idrottsföreningar, varav 37 judoklubbar, och 49 specialidrottsförbund sökt kompensationsstöd från regeringens krispaket som Riksidrottsförbundet fördelar.

Specialidrottsförbund och idrottsföreningar befinner sig i en tung period just nu med anpassad verksamhet, inställda aktiviteter och stora ekonomiska konsekvenser. Under den 1–15 maj kunde idrottsföreningar och specialidrottsförbund ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen. 37 st av förbundets 162 judoklubbar har skickat in ansökningar i hopp om att få kompensation för de aktiviteter och inkomster som har gått förlorade under restriktionerna.

Vad gäller Svenska Judoförbundets kortsiktiga ekonomiska konsekvenser har vi räknat på en förlust på ca 400 tkr. En av åtgärderna som förbundsstyrelsen vidtagit för att parera för de ekonomiska konsekvenserna är att införa korttidspermittering av all anställd personal med 20% under perioden 1 maj – 31 juli.
För kompensationsstödet som RF fördelar så har minskade kostnader i verksamheten (bl.a. mindre kostnader för internationellt tävlande) dragits bort från den totala ekonomiska förlusten. Dessutom har andra coronarelaterade statliga stöd (t.ex. bidrag för permitteringslön till personalen) räknats bort vilket resulterade i att SJF ansökte om ca 150 tkr i kompensationsstöd.

SJF kommer troligen inte att få hela det sökta beloppet. Inte minst med tanke på att svensk idrott vid kartläggning uppgav det ekonomiska bortfallet till ca 1,2 miljarder kr och kompensationsstödet från staten stannade vid 500 miljoner,

förklarar SJF:s generalsekreterare Erik Vesterlund.

För Riksidrottsförbundet väntar nu ett omfattande och svårt arbete med att hantera alla ansökningar och arbeta för att Riksidrottsstyrelsen ska kunna besluta om fördelning av stöd den 11 juni. Hur stor den totala summan av ansökt stöd är, vare sig för judon eller andra idrotter, är inte klart ännu eftersom att alla ansökningar inte har hunnit handläggas än. Just nu görs även en kartläggning av hur behovet av ytterligare stöd ser ut beroende på hur länge denna samhällskris fortsätter.

SJF kommer säkert att behöva vidta fler och andra åtgärder för att sänka förbundets kostnader för att själva kompensera för vår ekonomiska förlust, och pandemin är långt ifrån över än! Tyvärr gäller det nog även för många judoklubbar.

Erik Vesterlund

Uppdatering 1 juni 2020, 14.30:
Från 28/5 står det klart att alla föreningar och förbund har sökt bidrag för närmare 1,3 miljarder kronor. Föreningar har sökt för 1.120 miljoner kronor och förbund har sökt stöd för 140 miljoner kronor.

Att regeringens stöd inte räcker till att kompensera alla föreningar och förbund är inte överraskande. Vi har en grannlaga uppgift att fördela stödet på bästa sätt. Men jag kan redan nu säga att vi inte har möjlighet att kompensera alla fullt ut och troligen kommer alla inte heller känna sig helt nöjda,

Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsstyrelsen förväntas ta beslut om fördelning av stödet på totalt 500 miljoner den 11 juni för att idrottsföreningar ska kunna få pengarna före midsommar. Följ uppdateringarna om coronakrisens påverkan på idrotten på Riksidrottsförbundets hemsida.

Skribent: Klara Rönnebrand
Bild: AdobeStock