RF:s nya riktlinjer för barn- och ungdomsidrott

Den svenska idrottsrörelsens vision är att bli bäst i världen; för alla, på alla nivåer. För att det ska kunna uppfyllas behöver idrottsrörelsen bedriva verksamhet på barns och ungas villkor. Ett steg i det arbetet är att nya riktlinjer för barn- och ungdomsidrott har utformats.

Riktlinjerna har tagits fram i nära samverkan med specialidrottsförbunden och barnrättsorganisationerna UNICEF Sverige, Rädda Barnen, Friends och Bris. Riktlinjerna har sin utgångspunkt i barnkonventionens 4 grundprinciper och syftar till att beskriva vad barns rättigheter innebär i den idrottsliga praktiken. De syftar också till att vägleda i arbetet mot målet att nå fler idrottsliga framgångar internationellt såväl som mot utmaningen att nå fler barn och ungdomar och att få så många som möjligt att vilja idrotta i förening livet ut. 

Idrottsverksamhet för barn och unga ska vara rolig och få unga att må bra både i stunden och i det långa loppet. Det innebär att den behöver vara inkluderande, trygg och präglas av delaktighet och de aktivas egna lust att lära och utvecklas. Barn och ungas bästa ska vara det som styr verksamhetens beslut och prioriteringar. Med de nya riktlinjerna förtydligas vad det betyder i praktiken.

Malin Träff, ansvarig barn- och ungdomsidrott Riksidrottsförbundet. 

Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott omfattar all verksamhet för barn och ungdomar till och med 19 år och innehåller fem huvudriktlinjer:

1. Trygghet: Skapa trygga och välkomnande miljöer. 

2. Delaktighet: Erbjud delaktighet och inflytande. 

3. Glädje: Främja inre drivkraft och långsiktig utveckling. 

4. Allsidighet: Möjliggör allsidigt och lekfullt idrottande. 

5. Hälsa: Bidra till hälsa och välbefinnande över tid.

För varje huvudriktlinje finns en beskrivning med efterföljande vägledning och exempel på vilka insatser som behövs för att kunna efterleva riktlinjerna gällande styrdokument och utvecklingsinsatser, utbildning, folkbildning och information samt stöttning och vägledning för föreningar. Även om riktlinjerna i första hand ses som ett stöd till SF kan de även tillämpas av föreningar och deras medlemmar i diskussioner gällande den verksamhet som föreningen vill bedriva.

Här hittar du ”Riktlinjer för barn och ungdomsidrott” i sin helhet eller så kan du läsa mer på RF:s hemsida där du även hittar kontaktuppgifter till Malin Träff, ansvarig för barn- och ungdomsidrott på RF.

Foto: Peter Holgersson
Text: Klara Rönnebrand