Nya grepp på träning

Om Nya grepp på träning

Under perioden 1 juni 2023 – 29 februari 2024 genomförde Svenska Judoförbundet det spännande projektet ”Nya grepp på träning”.

Syftet med projektet var att ge tränare och andra verksamma nya verktyg och insikter för att kunna utveckla träningarna och föreningsverksamheten för att bättre kunna möta alla målgruppers olika behov.

Projektet ”Nya grepp på träning” har haft två övergripande mål:

  • att ta fram en övningsbank (filmer) för judotränare.
  • att göra en litteraturöversikt över två, för svensk judo, underrepresenterade målgruppers idrottsvanor – ungdomar och flickor/kvinnor.

Dessa två mål var inte bara hjälpmedel för svenska judoklubbar utan de hjälper också till att förverkliga Svenska Judoförbundets Vision 2030.

Det första målet var att ta fram en kompatibel övningsbank av exempel till de dokument som redan framtagits gällande åldersanpassad träning  – ”Step by Step”. Detta för att enklare kunna tillämpa den kunskap som redan finns i praktiken.

Det andra målet var att skriva en litteraturöversikt för att identifiera två underrepresenterade målgruppers idrottsvanor, det vill säga ungdomar och flickor/kvinnor. I litteraturöversikten identifieras idrottsvanor, bidragande orsaker till idrottsvanor och exempel på hur verksamma personer inom judon kan arbeta med dessa. Förhoppningen är att stödja judotränare/anda verksamma till att kunna utveckla en judoförening så att den bättre möter samtliga målgruppers önskningar och behov.

Projektet leddes av projektledare Elvira Dragemark.

Projektledaren vill tacka

Projektledaren för ”Nya grepp på träning” vill tacka alla som på ett eller annat sätt bidragit till projektet.  Ett extra stort tack till IK Södra och Solna Judoklubb. Verksamma inom IK Södra,  för att de har delgivit tidigare filmat material och för att de medverkat till att ta fram nytt videomaterial. Niss Johansson från Solna Judoklubb som  medverkat med att filma  på landslagslägern under ht 2023 och till att sammanställa videoklippen till filmer på SJF internts övningsbank.

Projektledaren hoppas att  underlaget som tagits fram kan stödja verksamma inom svensk judo till att kunna utveckla sina judoföreningar på ett positivt vis.

/Elvira Dragemark

Övningsbank

Den nya övningsbanken består av spellistor med inspirerande filmer på konkreta övningar och träningar och utgår från det redan framtagna konceptet för åldersanpassad träning –  ”Step by Step”. En del av spellistorna visar träningar och övningar för specifika ålderskategorier samt för a-judo, medan andra fokuserar på tekniska färdigheter.

Spellistorna ska bidra med stöd för att utveckla tekniska färdigheter som kan implementeras till den grupp en som judotränaren har hand om. Judotränare ska kunna ta stöd och inspiration från spellistorna för att planera ändamålsenliga meningsfulla judoträningar på egen hand för aktuell målgrupp.

Litteraturstudie

En omfattande litteraturöversikt har gjorts för att utforska idrottsvanorna hos två underrepresenterade grupper inom svensk judo: ungdomar och flickor/kvinnor. Genom att identifiera idrottsvanor, orsaker till dessa vanor, och genom att ge förslag på hur judoföreningar kan bättre tillgodose dessa målgruppers behov, syftar litteraturöversikten till att främja en mer inkluderande och jämställd judoverksamhet.

Studien fokuserar på att:

  • Beskriva idrottsvanorna bland ungdomar och flickor/kvinnor.
  • Identifiera orsakerna bakom målgruppernas idrottsvanor.
  • Ge förslag på hur judoföreningar kan bli mer jämlika och jämställda samt stödja föreningarna att bibehålla dessa underrepresenterade målgrupper.

Litteraturöversikten har bland annat identifierat att för att kunna förstå ungdomars idrottsvanor behövs en helhetsförståelse för deras generations livssituation. Många ungdomar väljer till exempel att idrotta i privatregi i stället för inom föreningsidrotten då de upplever för stora krav från livet både utanför och inom idrotten.

Vad gäller flickor/kvinnors idrottsvanor visar studien att intresset för idrott är likvärdigt mellan könen, men att förutsättningarna mellan könen skiljer sig åt.

Förutom att identifiera målgruppers önskningar och behov, presenterar litteraturstudien även åtgärdsförslag för judoklubbar. Förhoppningen är att studien ska stödja judotränare/andra verksamma att utveckla sin judoverksamhet så att den bättre tillgodoser alla medlemmars behov och önskemål.

Litteraturöversikten finns i två versioner:

  • En sammanfattning (11 sidor) ger en kortfattad överblick av studien, inklusive slutsatser och åtgärdsförslag.
  • Fullständig version (50 sidor) ger detaljerad information och en komplett källförteckning för vidare läsning.