Den 3e februari öppnades möjligheten att ansöka om bidrag från Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott 2020!

Läs informationen innan ni gör er ansökan!

Under 2019 beslutade Riksidrottsstyrelsen (RS) om att införa nya former för ekonomiskt stöd till idrotten. Därmed har det tidigare stödet  “Idrottslyftet” skrotats och har nu blivit ersatt av “Projektstöd IF Barn och ungdomsidrott”.

Syftet med Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar (IF) att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

Målsättningen inom de sökbara områdena är att:

 • Stärka idrotten i idrottssvaga områden (söks via RF-SISU Distrikten)
 • Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten (söks via SJF)
 • Utbilda barn- och ungdomsledare inom idrottsföreningarna (söks via SJF)

Trots förändringarna i stödformerna har vi på Svenska Judoförbundet valt att behålla inriktningarna Utbildningslyftet, Klubblyftet, Medlemslyftet och Tjejlyftet och anpassat de underliggande fasta projekten efter de nya riktlinjerna.


Här följer en beskrivning av de 5 olika inriktningarna med de 10 fasta projekt ni som klubb kan söka projektstöd för:

UTBILDNINGSLYFTET

Syftet med utbildningslyftet är att utveckla tränare, ledare och aktiva för att skapa ett livslångt intresse för ledarskap bland SJF:s medlemmar som kan bidra till kvalitativa och välutvecklade verksamheter. 

Bidrag kan beviljas till maximalt 5 kursdeltagare per klubb under 2020. Bidraget kan sökas, beviljas och utbetalas i förväg. Om deltagande på utbildningen uteblir så blir klubben återbetalningsskyldig för de kurser som ej genomförts som planerat.

Summa som kan sökas tillbaka från aktuell utbildning:
(Notera att det ej gäller Judo4Balance instruktörsutbildning eller SISU:s utbildningar)

Assisterande klubbtränarutbildning: 1.250 kr

Judo4Life – Step by step: 1.500 kr

Klubbtränarutbildning: 1.750 kr

Riksfortbildning: 2.000 kr

MEDLEMSLYFTET

Syftet med Medlemslyftet är att öka antalet medlemmar i SJF:s föreningar genom aktiviteter som får medlemmarna att vilja stanna kvar i föreningsidrotten hela livet. 

Drömfilmslyftet 

Drömfilmslyftet är en satsning för att skapa en positiv föreningsmiljö som får fler unga att vilja stanna kvar i föreningsidrotten. Satsningen går ut på att visa upp sin klubb i ett kort filmklipp på sociala medier med temat “Drömmen om judo”. Filmen ska vara nyinspelad och max 45 sekunder lång. Använd #drömfilmslyftet. Varje klubb tilldelas ett bidrag på 2.500 kr för sin film. Därefter utser SJF en vinnare bland alla inskickade bidrag för bästa film. Den klubben tilldelas 5.000 kr i vinst under Judogalan. Vid deltagande i satsningen får SJF rättigheten att sprida filmen på förbundets sociala medier.

Bidrag: Maximalt 2.500 kr samt eventuell vinstsumma på 5.000 kr.

Fleridrottslyftet

Fleridrottslyftet är ett projekt för att få klubben att växa genom att locka fler ungdomar till att vilja stanna kvar i klubben. I relation till Riksidrottsförbundets kampanj #minandraidrott handlar det om att utöva flera olika idrotter för att bli grym på sin huvudidrott. Projektet innebär att klubbar i samverkan med en annan föreningsidrott, under ett eller flera tillfällen har ett träningsutbyte och erbjuder prova-på judo.

Bidrag: 1.000 kr/tillfälle, maximalt 5.000 kr. Material med posters från RF ingår. 

TJEJLYFTET

Syftet med Tjejlyftet är att öka antalet kvinnliga medlemmar och därmed skapa mer jämställdhet inom SJF. Tjejlyftet riktar sig mot aktiviteter som rör att behålla tjejer/kvinnor samt satsningar som stärker jämställdheten. 

Judo 5 Nationell

Del av kostnader på aktiviteter som ingår i eller godkänts av projektet Judo5 nationell. Bidrag ges för 2/3 av kostnaden (avgifter och resor) för aktiva deltagare och full kostnadstäckning för en medföljande ledare per aktivitet. Bidrag ska vara fördelat på både kvinnor och män och kan fördelas på flera olika Judo5 nationell-aktiviteter. Det innebär att bidrag inte beviljas för bara kvinnligt eller bara manligt deltagande, men att kvinnor och män kan delta vid olika tillfällen.

Bidrag kan sökas för hur många deltagare som helst men beviljas bara upp till ett maximalt bidrag på 10.000 kr. Om kostnaderna för faktiska deltagare blir lägre än vad som erhållits bidrag för blir klubben återbetalningsskyldig för den överskjutande delen.

Bidrag: Maximalt 10.000 kr

Utbildningslyftet dam

Del av kursavgift och resebidrag upp till 1.000 kr, för faktiska resekostnader för deltagande för någon kvinna i någon utbildning inom ramen för de utbildningsprogram som finns i SJF (instruktörer, domare, funktionär/tävlingsledare, kata- instruktör/domare, special needs-instruktör/domare). Utbildningslyftet dam räknas in i bidragskvoten på 5 kursdeltagare/klubb.

Summa som kan sökas tillbaka från aktuell utbildning:
(Plus resebidrag på max 1.000 kr/deltagare)

Assisterande klubbtränarutbildning: 1.250 kr 

Judo4Life – Step by step: 1.500 kr

Klubbtränarutbildning: 1.750 kr

Riksfortbildning: 2.000 kr

KLUBBLYFTET

Syftet med Klubblyftet är att skapa goda föreningsmiljöer och få klubbar att utvecklas i symbios med SJF:s vision och Strategi 2025. Detta genom aktiviteter som riktar sig mot föreningsutveckling och att behålla medlemmar högre upp i åldrarna. 

Tidslyftet

Bidrag ges för att delfinansiera avgiften för det administrativa servicepaketet ”Mer tid för Judo” som erbjuds av SJF:s huvudkontor. Servicepaketet omfattar bland annat följande administrativa rutiner: Medlemsregistrering i IdrottOnline, ansökningar om och återrapportering av IL-bidrag, insamling av stadgeenliga uppgifter till SJF. För att bidraget ska beviljas ska avtal om servicetjänster skrivas under.

Bidragets storlek beror på klubbens medlemsantal:

1-100 medlemmar: 3.000 kr

101-150 medlemmar: 4.000 kr

Mer än 150 medlemmar: 5.000 kr

K.U.L för klubb 

Detta medel riktar sig till klubbar under 100 medlemmar som deltar i SJF:s klubbutvecklingsprojekt ”K.U.L för klubb” enligt särskilt utsänt erbjudande.

Bidrag: Maximalt 3.000 kr

Värdegrundslyftet

Bidrag för att genomföra processarbete i klubben kring ett eller flera policydokument eller värdegrundsarbeten. Roll-up med judons värdegrund ingår och faktureras separat.
De fyra olika processer som kan genomföras är följande:

Bältet Mod- ett processarbete för en klubb fri från kränkningar och trakasserier.

Judons värdegrund- vad den innebär och hur den kommer till uttryck i vår klubb.

Likabehandlingsplan för klubben.

Vaccinera klubben mot doping. 

Bidrag: Maximalt 2.000 kr per processarbete, maximalt 6.000 kr per klubb. Material med värdegrunds-roll-up.

Demokratilyftet 

Demokratilyftet är en satsning för att öka representationen av yngre deltagare på förbundsmötet. Varje klubb som skickar både en kvinna och en man till förbundsmötet där en av dem är under 25år ges ersättning för faktiska kostnader för den unga personen.

Bidrag: Maximalt 2.000 kr

ALTERNATIVA TRÄNINGSLYFTET

Syftet med det Alternativa träningslyftet är att bibehålla klubbens verksamhet under den pågående coronakrisen och dess restriktioner. Möjligheten att ansöka om Alternativa träningslyftet stängde 14/6.

Alternativa träningslyftet

Alternativa träningslyftet är ett stöd för klubbar som gör insatser för att bedriva alternativa träningsformer för att hålla igång barn- och ungdomsverksamheten under den rådande coronakrisen. Exempelvis kan det handla om att köpa in utrustning för att bedriva utomhusträning, genomföra träningar med digitala hjälpmedel eller andra kreativa träningslösningar. Bidrag ges för faktiska kostnader som uppstår i och med den alternativa träningen. Kostnaderna ska kunna redovisas och inga kostnader för arvode/lön eller utebliven verksamhet ersätts.

Bidrag: Maximalt 5.000 kr 


Detta gäller för ansökningar av Projektstöd IF 2020:
 • Varje klubb kan söka bidrag för maximalt två olika projekt med undantag för Utbildningslyftet, Utbildningslyftet dam, Alternativa Träningslyftet, KUL för klubb samt Demokratilyftet. Projekten måste även vara från två olika inriktningar.
 • Klubbar får söka bidrag för 5 kursdeltagare per år inom Utbildningslyftet inklusive Utbildningslyftet dam.
 • Projektstödsbidrag kan bara ansökas och beviljas för verksamhet som sker under samma år. Alltså går det inte att söka bidrag från Projektstöd IF 2020 för projekt som genomförts under 2019 eller för projekt som planeras att genomföras under 2021.
 • Bidrag kan sökas antingen före eller efter projektets tidpunkt för genomförande så länge det sker under innevarande år.
 • Sista ansökningsdag för Projektstöd IF 2020: 13 december!
 • Sista dagen att återrapportera godkända projektstödsansökningar under 2020: 31 januari 2021!
Krav som måste uppfyllas för att klubben ska få sin ansökan beviljad:
 • Klubben ha gjort sina stadgeenliga skyldigheter, skickat in sin årsrapport och betalat medlemsavgiften.
 • Klubben har ansökt om LOK-stöd, kommunalt och statligt.
 • Klubben har återrapporterat sina tidigare idrottslyftprojekt på ett godkänt sätt och inom föreskriven tid.
 • Klubben har uppdaterat sitt medlemsregister i IdrottOnline
 • Klubben har skickat in de senaste årsmöteshandlingarna (årsmötesprotokoll och årsberättelsen som innehåller verksamhetsberättelse, resultatrapport, balansrapport och revisorernas berättelse) till förbundet. De som inte tidigare har skickat in detta material till SJF, kan göra det tillsammans med ansökan.
Här följer en liten lathund hur ni går tillväga för att söka Projektstöd IF:

1. Gå in på er klubbs IdrottOnline sida och logga in, om ni har behörighet att söka Projektstöd IF så ser ni bland flikarna längst upp en flik som heter Idrottsmedel.

2. Klicka in på fliken Idrottsmedel och välj -Ansökningar- i vänsterspalten.

3. Klicka på den stora blå knappen till höger -Skapa ansökan-.

4. Sen väljer ni den instans ni vill söka Projektstöd ifrån, i detta fallet Svenska Judoförbundet.

5. Välj -Alla- i nästa kategori.

6. Välj kategori på den inriktning ni vill söka (Klubblyft, Medlemslyft, Tjejlyftet, Utbildningslyftet). Ni hittar information om inriktningarna nedan och när ni valt en och kommer till ansökningsformuläret kan ni alltid backa/avbryta om ni valt ”fel” kategori.

6. Fyll i ansökan och skicka in.

Ni kan även använda er av IdrottOnlines lathund (med bilder) för att se hur ni går tillväga.

Om ni har några frågor, kontakta gärna vår idrottslyftsansvarige  på klara.ronnebrand@judo.se. Ni kan även ringa huvudkontoret på 018-430 05 10. Lycka till!

Meny