Den 1a februari öppnas möjligheten att ansöka om bidrag från Idrottslyftet 2019. För 2019 finns det 13 olika fasta projekt att välja bland och ett ansökningsalternativ för “Fria projekt”. Alla projekt finns beskrivna nedan samt i SJF:s broschyr för Idrottslyftet 2019:

Läs informationen innan ni gör er ansökan!

Det övergripande syftet med Idrottslyftet är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 – 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Idrottslyftet ska inte vara en egen verksamhet utan ett medel att utveckla föreningsidrotten i linje med den av svensk idrott beslutade strategiska inriktningen, vilket betyder att de övergripande mål vi ska sträva mot är följande:

 • Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet
 • Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt
 • Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund.
 • Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra
  aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening.
 • Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.

För Idrottslyftet innebär det att fokus ligger på att stimulera till ett livslångt idrottande, där det är verksamheten i föreningen som ytterst ska utvecklas. Varje utvecklingsinsats ska tydligt bidra till att idrottsrörelsen lever och leder efter sin värdegrund, i linje med anvisningarna för barn- ochungdomsidrott.

 

Här följer en beskrivning av de fem olika inriktningarna och de tretton fasta projekt ni som klubb kan söka:

MEDLEMSLYFTET:

 1. Judo 4 School Life

Projektet syftar till att ha samverkan med skola/fritidshem för att inspirera fler unga att börja med judo. Projektet kan sökas för aktiviteter där klubben deltar i skolans idrottsundervisning eller att elevgrupper/klasser kommer till klubbens lokal för introduktionspass i judo på skoltid eller fritid. Det kan även sökas för aktiviteter under idrotts-/friluftsdagar i samverkan med skolan. Minst tre tillfällen unders skoltid eller tre idrotts-/friluftsdagar ska genomföras under 2019. För samtliga aktiviteter krävs minst två ledare varav en licenserad instruktör (ska finnas med i SJF:s register över licenserade instruktörer).

Bidrag: Maximalt 7.500 kr

 1. Drömfilmslyftet (NYTT FÖR 2019!)

Drömfilmslyftet är en satsning för att locka nya intressenter till klubbar och öka antalet medlemmar. Satsningen går ut på att visa upp sin klubb i ett filmklipp med temat ”Drömmen om Judo”. Filmen ska vara nyinspelad och max 30 sekunder lång. Använd #drömfilmslyftet.

Varje klubb tilldelas ett bidrag på 5.000kr för sin film. Därefter utser SJF en vinnare bland alla inskickade bidrag för bästa film. Den klubben tilldelas 10.000 kr i vinst under Lag SM och SJF får rättighet att sprida filmen på förbundets sociala medier.

Bidrag: 5.000 kr samt eventuell vinstsumma på 10.000 kr.

 1. Fleridrottslyftet (NYTT FÖR 2019!)

Fleridrottslyftet är ett projekt för att locka nya intressenter till klubbar och öka antalet medlemmar. I relation till Riksidrottsförbundets kampanj #minandraidrott handlar det om att utöva olika idrotter för att bli grym på sin huvudidrott. Projektet innebär att klubbar i samverkan med en annan föreningsidrott, under ett eller flera tillfällen, erbjuder prova-på judo. Material från RF/SJF med posters ingår vid detta projekt.

Bidrag: 1.000 kr/tillfälle, maximalt 10.000 kr. 

 UTBILDNINGSLYFTET:

Bidrag kan beviljas till maximalt 6 kursdeltagare per klubb under 2019. Bidraget kan sökas, beviljas och utbetalas i förväg. Om utbildningen ej genomförs så blir klubben återbetalningsskyldig för de kurser som ej genomförts som planerat, detta följs upp via Utbildningsmodulen.

Summa som kan sökas tillbaka från aktuell utbildning: 

Grundutbildning för tränare (fd. Plattformen) 1.000 kr

Assisterande klubbtränarutbildning 1.250 kr

Fortsättning grundutbildning för tränare (fd. GTU 1) 1.500 kr

Klubbtränarutbildning 1.750 kr

Riksfortbildning 2.000 kr

Judo 4 Life – Step by step 1.500 kr/tillfälle, maximalt 3.000 kr

TJEJLYFTET:

 1. Judo 5 Nationell:

Del av kostnader på aktiviteter som ingår i eller godkänts av projektet Judo5 nationell. Bidrag ges för 2/3 av kostnaden (avgifter och resor) för aktiva deltagare och full kostnadstäckning för en medföljande ledare per aktivitet. Bidrag ska vara fördelat på både kvinnor och män och kan fördelas på flera olika Judo5 nationell-aktiviteter. Det innebär att bidrag inte beviljas för bara kvinnligt eller bara manligt deltagande, men att kvinnor och män kan delta vid olika tillfällen.

Bidrag kan sökas för hur många deltagare som helst men beviljas bara upp till ett maximalt bidrag på 10.000 kr. Om kostnaderna för faktiska deltagare blir lägre än vad som erhållits bidrag för blir klubben återbetalningsskyldig för den överskjutande delen. Materialpaket från SJF ingår och faktureras separat.

Bidrag: Maximalt 10.000 kr

 1. K.U.L mentorprogram (NYTT FÖR 2019!)

K.U.L är ett utbildnings- och utvecklingsprogram som syftar till att stärka unga tjejer och kvinnors ledarskap. Mentorprogrammet vänder sig till unga tjejer och kvinnor med minst brunt bälte som tillhör en svensk judoklubb. Varje enskild klubb får delta med maximalt två deltagare och till varje omgång antas maximalt 15 deltagare. Lägsta ålder för deltagarna är 18 år. Se separata inbjudningar på SJF:s hemsida. Två gemensamma träffar genomförs under året för antagna deltagare.

Bidrag: Maximalt 2.000 kr per tillfälle och deltagare.

 1. Kompislyftet

Bidraget beviljas endast till klubbar som har upp till 25 kvinnliga medlemmar. Projektet ska vara någon riktad satsning för att öka antalet kvinnliga medlemmar. Det kan vara riktad rekrytering, uppstart av tjejgrupp eller andra aktiviteter för klubbens befintliga kvinnliga medlemmar. Syftet ska vara att få sina kompisar att börja med och/eller fortsätta träna judo i klubben. Målet ska vara att öka antalet kvinnliga medlemmar med minst 20 %. Materialpaket från SJF ingår och faktureras separat!

Bidrag: Maximalt 12.500 kr

 1. Utbildningslyftet dam

Del av kursavgift och resebidrag upp till 1.000 kr, för faktiska resekostnader för deltagande för någon kvinna i någon utbildning inom ramen för de utbildningsprogram som finns i SJF (instruktörer, domare, funktionär/tävlingsledare, kata- instruktör/domare, special needs-instruktör/domare).

Summa som kan sökas tillbaka från aktuell utbildning:

Grundutbildning för tränare (fd. Plattformen) 1.000 kr

Assisterande klubbtränarutbildning 1.250 kr

Fortsättning grundutbildning för tränare (fd. GTU 1) 1.500 kr

Klubbtränarutbildning 1.750 kr

Riksfortbildning 2.000 kr

Judo 4 Life – Step by step 1.500 kr/tillfälle, maximalt 3.000 kr

KLUBBLYFTET:

 1. Hundralyftet

Bidraget kan endast beviljas till klubbar som har upp till 100 medlemmar. Projektet ska vara någon riktad satsning för att öka antalet medlemmar och få en mer stabil klubbverksamhet. Ökningen kan ske genom ökad nyrekrytering, minskade avslut eller en kombination av de åtgärderna. Det kan vara riktad rekrytering, uppstart av nya nivåindelade grupper eller andra aktiviteter för klubbens befintliga medlemmar för att öka attraktionen i medlemskapet. Bidraget kan också användas för att få fler ledare/tränare engagerade i klubben för att dela på arbete och ansvar.

Målet ska vara att öka antalet medlemmar och/eller ledare med minst 20 %.

Materialpaket från SJF ingår och faktureras separat.

Bidrag: Maximalt 12.500 kr 

 1. Tidslyftet

Bidrag ges för att delfinansiera avgiften för det administrativa servicepaketet. ”Mer tid för Judo” som erbjuds av SJF:s kansli. Servicepaketet omfattar bland annat följande administrativa rutiner: Medlemsregistrering i IdrottOnline, ansökningar om och återrapportering av IL-bidrag, insamling av stadgeenliga uppgifter till SJF. För att bidraget ska beviljas ska avtal om servicetjänster skrivas under.

Bidragets storlek beror på klubbens medlemsantal:

1-100 medlemmar:                              3.000 kr

101-150 medlemmar:                         4.000 kr

Mer än 150 medlemmar:                    5.000 kr

Bidrag: Maximalt 5.000 kr

 1. K.U.L för klubb (NYTT FÖR 2019!)

Detta medel riktar sig till klubbar under 100 medlemmar som deltar i SJF:s klubbutvecklingsprojekt ”K.U.L för klubb” enligt särskilt utsänt erbjudande. Projektet är till för att utveckla dig och klubben, få redskap för hur ni kan hitta nya samarbetspartners och nya vägar fram för att växa tillsammans med SJF:s Vision 2020. Fyra utbildnings-/processhelger genomförs under 2019 för antagna deltagare.

Bidrag: Maximalt 3.000 kr

 1. Värdegrundslyftet

Bidrag för att genomföra processarbete i klubben kring ett eller flera policydokument eller värdegrundsarbeten.
De fyra olika processer som kan genomföras är följande:

Bältet Modett processarbete för en klubb fri från kränkningar och trakasserier.

Judons värdegrund, vad den innebär och hur den kommer till uttryck i vår klubb.

Likabehandlingsplan för klubben.

Vaccinera klubben mot doping. 

Bidrag: Maximalt 2.000 kr per processarbete, maximalt 6.000 kr per klubb.

 1. Demokratilyftet (NYTT FÖR 2019!)

Demokratilyftet är en satsning för att öka representationen av yngre deltagare på förbundsmötet. Varje klubb som skickar både en kvinna och en man till förbundsmötet där en av dem är under 25år ges ersättning för faktiska kostnader för den unga personen.

Bidrag: Maximalt 2.000 kr

FRIA PROJEKT:

Bidrag kan sökas för nya kreativa idéer som utvecklar judosporten eller verksamheten som kan bedrivas i judoklubbar i ett nationellt perspektiv. Mer noggrant formulerad projektplan med bakgrund, syfte och mätbara mål samt ekonomisk kalkyl bifogas med ansökan.

Bidrag: Maximalt 30.000 kr

Detta gäller för ansökningar av Idrottslyftet 2019:

 • Varje klubb kan söka bidrag för maximalt två olika projekt med undantag för Utbildningslyftet, Utbildningslyftet dam, KUL Mentorprogram, KUL för klubb samt Demokratilyftet. Projekten måste även vara från två olika inriktningar.
 • Klubbar får söka bidrag för sex kursdeltagare per år inom Utbildningslyftet inklusive Utbildningslyftet dam.
 • Idrottslyftsbidrag kan bara ansökas och beviljas för verksamhet som sker under samma år. Alltså går det inte att söka bidrag från IL-2019 för projekt som genomförts under 2018.

Krav som måste uppfyllas för att klubben ska få sin ansökan beviljad:

 • Klubben ha gjort sina stadgeenliga skyldigheter, skickat in sin årsrapport och betalat medlemsavgiften.
 • Klubben har ansökt om LOK-stöd, kommunalt och statligt.
 • Klubben har rapporterat sina tidigare idrottslyftprojekt på ett godkänt sätt och inom föreskriven tid.
 • Klubben har uppdaterat sitt medlemsregister i IdrottOnline
 • Klubben har skickat in de senaste årsmöteshandlingarna (årsmötesprotokoll och årsberättelsen som innehåller verksamhetsberättelse, resultatrapport, balansrapport och revisorernas berättelse) till förbundet. De som inte tidigare har skickat in detta material till SJF (f.n. är det få), kan göra det tillsammans med ansökan.

Här följer en liten lathund hur ni går tillväga för att söka idrottslyft:

1. Gå in på er klubbs IdrottOnline sida och logga in, om ni har behörighet att söka Idrottslyft så ser ni bland flikarna längst upp en flik som heter Idrottsmedel (Notera att inte använda fliken Äldre Idrottslyftet. Det är den gamla idrottslyftsapplikationen som är inaktiv).

2. Klicka in på fliken Idrottsmedel och välj -Ansökningar- i vänsterspalten.

3. Klicka på den stora blå knappen till höger -Skapa ansökan-!

4. Sen väljer ni den instans ni vill söka Idrottslyft ifrån, i detta fallet Svenska Judoförbundet.

5. Välj -Alla- i nästa kategori.

6. Välj kategori på det lyft ni vill söka (Klubblyft, Medlemslyft, Tjejlyftet, Utbildningslyftet) -Ni hittar information om lyften nedan och när ni väljer lyft och kommer till ansökningsformuläret och ni kan alltid backa/avbryta om ni valt ”fel” kategori.

6. Fyll i ansökan och skicka in.

Ni kan även använda er av IdrottOnlines lathund (med bilder) för att se hur ni går tillväga.

Om ni har några frågor, kontakta gärna vår idrottslyftsansvarige  på klara.ronnebrand@judo.se. Ni kan även ringa huvudkontoret på 018-430 05 10. Lycka till!

Meny